Aigües de Reus inspecciona la xarxa de clavegueram amb equips robotitzats per prioritzar inversions

  Així, són petits robots dotats amb un circuit tancat de televisió els que permeten determinar l’estat de la xarxa de sanejament

  Aigües de Reus ha iniciat les obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer de les Granges, entre el carrers del Pont i de l’Harmonia, al barri de la Immaculada. Les obres formen part del pla anual d’intervenció a la xarxa de sanejament de la ciutat, que integren gairebé 380km de canonades, 6.160 pous de registre i 7.310 embornals. Tan sols el manteniment de les clavegueres (en el qual intervenen cada cop més equips robotitzats) requereix anualment d’una despesa que se situa al voltant d els 300.000 euros, inversions de sanejament al marge.

  Pel que fa a les obres iniciades al carrer de les Granges, es tracta d’una primera fase del pla de substitució de la xarxa de clavegueram d’aquesta àrea (carrer Ponts, carrer Harmonia, Passeig Oliver, etc), que actualment està força degradada. Els treballs tindran una durada estimada de tres setmanes, i un pressupost de 43.739,28 euros. L’actuació representarà cap despesa econòmica pels veïns en estar finançades integrament per Aigües de Reus.

  La intervenció d’equips robotitzats és cada cop més important a l’hora de fer inspeccions completes de la xarxa i prioritzar les actuacions, com l’ara iniciada al carrer de les Granges. Així, són petits robots dotats amb un circuit tancat de televisió els que permeten determinar l’estat de la xarxa de sanejament i poder plantejar acuradament la proposta de substitució. Aquesta informació s’integra en un programa tecnològic, que identifica la seva metodologia de reparació i, fins i tot, pot proposar una estimació econòmica de la substitució. Així mateix, aquesta proposta de reparació pot passar també per la utilització de robots equipats amb tecnologia i eines de reparació si la tipologia i abast de la reparació ho permet.

  En paraules del regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, “el suport tecnològic ha acabat sent fonamental en tots els aspectes de la vida, i lògicament , la inspecció i neteja de milers de metres de clavegueres requereix d’una intervenció tecnològica, que en definitiva ens permet prestar un millor servei quotidià als reusencs”. Rubio afegeix que, sovint, “els ciutadans no acabem de ser conscients de la complexitat que hi ha darrera de la prestació d’alguns fets quotidians tan bàsics com són prendre una dutxa o rentar-nos les mans”.

  De fet, l’actual línia de treball d’Aigües de Reus permet incorporar aspectes tecnològics avançats i una filosofia de gestió basada en la planificació dels recursos de manera acurada, actuant segons les necessitats específiques de cada zona o de cadascun dels elements o de les infrastructures. I és que actualment, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet, fins i tot, fer una predicció de les freqüències i necessitats de manteniment de la xarxa, d’acord amb les dades de camp que es van recollint.

  La feina d’inspecció, neteja i manteniment de la xarxa clavegueram es planifica anualment, al marge de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg dels mesos. Es tracta de garantir, d’acord amb la regulació vigent, la qualitat del servei i l’eficiència de la xarxa. Així, al llarg d’un any, s’inspeccionen i netegen 67.000 metres lineals del clavegueram, 265 pous de registre i un total de 21.163 embornals, a banda de la neteja un cop al mes de totes les estacions de bombament d’aigües residuals i, un cop l’any, de tots els dipòsits municipals d’aigua potable.