Acords del Ple ordinari de l’Ajuntament de Reus

  Entre els principals acords hi ha la reelecció del Síndic Municipal de Greuges, Pere Pagès, l’aprovació de la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals o l’adhesió a la marca “Ciutats i viles amb caràcter” de l’Agència Catalana de Turisme.

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  El Ple municipal de Reus ha aprovat diferents punts durant la sessió ordinària realitzada aquest divendres. Entre els principals acords hi ha la reelecció del Síndic Municipal de Greuges, Pere Pagès, l’aprovació de la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals o l’adhesió a la marca “Ciutats i viles amb caràcter” de l’Agència Catalana de Turisme.

  Durant el Ple s’han aprovat un seguit de propostes, entre les quals destaquen:

  Alcaldia
  Reelecció del Síndic Municipal de Greuges de Reus. El Ple ordinari d’aquest divendres ha reelegit Pere Pagès Serrano com a Síndic Municipal de Greuges per un nou mandat de cinc anys. Aquest serà el seu segon i últim mandat, atès que el reglament municipal només preveu la possibilitat de renovar el càrrec una vegada. Aquesta és la primera ocasió que la persona que ostenta aquest càrrec renova el seu mandat. Pere Pagès Serrano va néixer a Reus el 8 d’octubre de 1946. El 27 de gener de 2012 el Ple municipal el va escollir per consens de tots els grups. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcel ona. Va començar a exercercir com a advocat a Reus el 1971, amb despatx propi, fins que es va jubiliar l’any 2011. També té el títol d’Agent de la Propietat Immobiliària. La Sindicatura de Greuges Municipal té com a finalitat defensar els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l’Ajuntament de Reus i els organismes que en depenen. L’objectiu d’aquest òrgan és enfortir els mecanismes de la democràcia obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió.

  Transparència 
  Aprovació de la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals: Les cartes de serveis són documents amb els quals la corporació municipal informa la ciutadania sobre els serveis que presta, com els presta i els compromisos de qualitat i eficàcia que assumeix, alhora que informa sobre quines mesures pren per avaluar el resultat d’aquests compromisos i com la ciutadania pot participar en la millora de les prestacions. En el cas de les escoles bressol, la carta determina que l’objectiu principal del servei és oferir la ciutadania uns serveis educatius de qualitat per a infants de 0 a 3 anys per incidir i contribuir en el desenvolupament físic, psicomotriu i afectiu, emocional, social i intel·lectual dels infants. També facilita la conciliació entre la vida familiar i laboral i promou una visió positiva de la criança. Les famílies usuàries del servei tenen el dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i les normes d’organització del centre, a que s’adoptin les mesures educatives alternatives o complementàries per atendre les necessitats específiques dels alumnes i que es mantingui una comunicació regular entre el centre i la família per informar-la de l’evolució educativa i personal de l’alumnat, entre d’altres. La Carta de serveis també fa explícits els deures de les famílies, alguns dels quals són: respectar el caràcter del centre i reconèixer l’autoritat de l’equip educatiu, compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar o afavorir les complicitat que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre, respectar-ne les normes de funcionament i adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu.

  Projecció de Ciutat
  Adhesió de Reus a la marca “Ciutats i viles amb caràcter” de l’Agència Catalana de Turisme. Aquesta marca s’adreça a ciutats mitjanes pel que fa al seu volum de població, que tenen una forta personalitat, marcada per diversos aspectes, com ara el seu caràcter històrico-cultural, enogastronòmic o artístico-creatiu.

  Promoció Econòmica 
  Modificació de les bases de subvencions per al programa de suport a la internacionalització a les empreses. A partir de 2018 es donarà suport a la internacionalització de les empreses petites i mitjanes a través d’una col·laboració econòmica de l’Ajuntament (que podrà oscil·lar entre els 2.000 i 2.500 euros) per facilitar un servei de consultoria professional a les empreses que vulguin promoure la seva internacionalització.

  Participació, Ciutadania i Transparència
  Aprovació dels preus públics de les activitats del Casal de Joves de La Palma.

  Aprovació del Reglament de la Targeta Jove de Reus.

  Salut Pública
  Aprovació del conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per a la promoció del programa d’activitat física “Pas a Pas”. La missió principal del programa “Pas a Pas” és dinamitzar les persones perquè adquireixin un estil de vida saludable a través de l’increment de l’activitat física i promocionar la sociabilitat per millorar la seva qualitat de vida. L’Ajuntament de Reus col·labora amb un professional de l’educació física que supervisa de manera presencial l’activitat del “Pas a Pas”, així com en altres accions de promoció d el programa.