Aigües de Reus va concedir el 2020 la xifra més alta d’ajuts socials dels darrers anys

Aigües de Reus va concedir 2.523 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2020, dels quals 418 corresponen a clients que gaudeixen de la “tarifa social”, mentre que 1.113 són bonificacions en qualitat de família nombrosa

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Aigües de Reus va concedir 2.523 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2020, dels quals 418 corresponen a clients que gaudeixen de la “tarifa social”, mentre que 1.113 són bonificacions en qualitat de família nombrosa. Els 2.523 ajuts representen la xifra més elevada d’ajuts socials des que, el 2013, Aigües de Reus va activar un seguit d’ajuts solidaris, dissenyats específicament per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei.

En conseqüència, al llarg de 2020 les bonificacions, en qualitat d’ajuts contra la pobresa energètica, es van elevar a un total de 101.509 euros, una xifra que és un 21,8% superior a la quantitat abonada en tot el 2019. Pel que fa al número total d’ajuts concedit al llarg dels darrers anys, l’evolució ha estat la següent: 1.049 (2013), 1.355 (2014), 1.942 (2015), 2.297 (2016), 2.184 (2017), 2.260 (2018), 2.387 (2019) i 2.523 (2020).

Els 2.523 ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua estan inclosos en diversos apartats:

  • 418 famílies que es beneficien d’una tarifa social en haver estat considerades “vulnerables” i trobar-se en risc de pobresa energètica.
  • Famílies que perceben alguna de les bonificacions solidàries que existeixen en forma de bonificacions de diferents tipus de la factura de l’aigua, atenent les sol·licituds rebudes mitjançant Serveis Socials de l’Ajuntament. En conjunt, sumen un total de 838 bonificacions per diversos conceptes. En paral·lel, també s’han concedit 154 fraccionaments i ajornaments de factures pendents.
  • Els 2.523 ajuts comptabilitzats aquest any també inclouen la rebaixa que s’aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d’ampliacions en els blocs de consum. En el cas de les famílies nombroses, van ser un total de 1.113 les que es van beneficiar de les bonificacions que els corresponen al llarg de 2020.

Tarifa social i bonificacions
Els ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua responen a diverses necessitats.

  • En primer lloc, hi ha l’anomenada “tarifa social”, pensada expressament per aquelles famílies considerades “vulnerables” i que es troben en risc de pobresa energètica. A aquesta tarifa s’hi poden acollir: els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, les famílies amb tots els membres en situació d’atur, els col·lectius d’especial protecció i les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015.
  • En segon lloc, hi ha un seguit d’ajuts solidaris –en forma de bonificacions de diferents tipus– que Aigües de Reus ja va posar en marxa el 2013, dissenyats per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d’altres. L’ajut solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica. Aquest ajut es basa en el pagament de l’import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus a aquells abonats d’ús domèstic als quals Serveis Socials consideri necessari ajudar econòmicament. Per gaudir d’aquest ajut cal que Serveis Socials de l’Ajuntament sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació, fraccionament o ajornament del deute, sense necessitat d’aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l’abonat.

Famílies nombroses
En tercer lloc, hi ha previst un paquet d’ajuts a la factura per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d’ampliacions en els blocs de consum. Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que acompleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills,  o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

La bonificació per a famílies nombroses ofereix una ampliació dels metres cúbics que s’apliquen a la tarifa del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera. S’amplien 3 m3 (per persona i cada mes) els m3 que inicialment corresponen a la tarifa del 2n bloc.

S’entén per família nombrosa aquella integrada per una o dues persones progenitores amb tres o més fills, siguin o no comuns. Per tal que es reconegui la condició de família nombrosa, cal que els fills, d’una banda, siguin menors de 21 anys o siguin discapacitats o estiguin incapacitats per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. D’altra banda, han de conviure amb la persona o persones progenitores –excepte en els supòsits de separacions o divorcis– i n’han de dependre econòmicament. A més, cal que el titular del contracte sigui titular o cotitular del títol de família nombrosa, i que l’ús del subministrament sigui domèstic.