Es podrà fer la Selectivitat amb una assignatura suspesa

Els estudiants podran presentar-se a les proves d’accés a la universitat amb una assignatura suspesa. Així ho recull l’esborrany del Projecte de reial decret pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, que desenvolupa la nova llei educativa, la LOMLOE, pel que fa al currículum d’aquesta etapa.

Els alumnes podran obtenir el títol de Batxiller quan aprovin totes les assignatures dels dos cursos de Batxillerat. Però també manté l’excepció de poder obtenir-ho si supera totes les matèries excepte una, si així ho decideix l’equip docent.

Aquesta excepció està subjecta a uns certs requisits, com són: que l’equip docent consideri que l’alumne ha aconseguit els objectius i competències vinculats al títol de Batxillerat; que no s’hagi produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumne en la matèria suspesa; que l’alumne s’hagi presentat a les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seva avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària; i que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a cinc, incloent-se per al seu càlcul la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada.

Això vol dir que un alumne que hagi aprovat totes les assignatures de Batxillerat excepte una, podrà presentar-se a la prova d’accés a la universitat, la denominada Selectivitat o les PAU a Catalunya.