Endesa invertirà a Catalunya gairebé 700 MEUR durant els propers tres anys

Amb aquesta injecció econòmica, es pretén desenvolupar i millorar les xarxes d'alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera l'empresa

Imatge d'un treballador en una torre elèctrica. Foto CEDIDA

Endesa invertirà a Catalunya en els propers tres anys (2021-2023) un total de 694 milions d’euros bruts per millorar les seves infraestructures de distribució. L’objectiu és múltiple: per una banda, desenvolupar, reforçar i fer cada cop més intel·ligent la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera la companyia per tal d’atendre i donar resposta a les seves necessitats de creixement a més curt termini; i, per una altra, però no menys important, apostar de manera ferma i inequívoca amb la reactivació econòmica del país en aquest escenari marcat per la pandèmia del coronavirus i tots els seus efectes.

Per tal d’establir aquest pla s’ha escoltat el territori i s’han orientat les actuacions per a satisfer els seus requisits més immediats. Així, s’ha fet una estimació de l’evolució de la demanda per tal de planificar les noves infraestructures i el volum i la ubicació dels nous subministraments, i un repte ambiciós, ja engegat en exercicis anteriors: avançar encara més en la digitalització de la xarxa per a millorar-la i preparar-la per a nous usos energètics. L’horitzó amb el qual es treballa és el d’incrementar la capacitat de la xarxa i guanyar en robustesa i flexibilitat per tal d’incrementar la qualitat del subministrament elèctric als gairebé 4,4 milions de clients que la Companyia té a Catalunya.

Totes aquestes tasques requereixen la implicació de personal tècnic. Així, no està de més subratllar que l’activitat de Distribució d’Endesa a Catalunya genera i garanteix gairebé 5.000 llocs de treball, entre plantilla de la pròpia Companyia (1.394 persones) i contractistes i subcontractistes (3.600 persones).

En aquest sentit, el pla d’inversions preveu desenvolupar les infraestructures necessàries tant en alta com en mitjana i baixa tensió. La repotenciació de la xarxa mallada d’alta tensió, així com l’ampliació i entrada en funcionament de noves subestacions, noves línies d’alta tensió, i renovació i ampliació de la xarxa de mitjana tensió, seran elements essencials no només per a assegurar i reforçar la qualitat del servei sinó per a donar resposta al creixement vegetatiu del mercat, atendre eventuals puntes de consum i als volums i la ubicació exacte dels nous subministraments que hi pugui haver en un futur. Un pla específic per a la xarxa de baixa tensió arrodonirà aquestes actuacions.

Aquest pla triennal repercutirà en la totalitat del territori, però s’ha fet un esforç econòmic addicional en quatre àrees concretes (zones d’intervenció prioritària) que, malgrat que compleixen els requeriments legals de qualitat, requereixen una atenció específica: la plana de Lleida, per reduir el número de microtalls que es produeixen per diferents motius, i els dos pols turístics del litoral català: la Costa Brava i la Costa Daurada, on cada any requereixen noves actuacions, que s’executen, com és natural, fora de la temporada d’estiu, per tal d’afectar el mínim possible a aquesta activitat. També es realitzarà una inversió extraordinària a les comarques afectades pel temporal Gloria ocorregut a finals del passat mes de gener, per fer les xarxes elèctriques més resilients de cara a fenòmens meteorològics tan virulents.

Un dels eixos principals per als propers exercicis seran totes aquelles actuacions encaminades a adequar línies elèctriques aèries –bàsicament ubicades en entorns naturals- susceptibles de representar un risc per a l’avifauna existent, sigui per impacte o electrocució. Si bé són intervencions que es venen duent a terme des de fa anys, les previsions d’enguany tindran un paper prioritari fins al punt que s’està treballant en un pla específic, coordinat amb Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

La introducció o increment de noves tecnologies i l’aposta pel desenvolupament de les xarxes intel·ligents, també anomenades smart grids, és una de les prioritats de la Companyia per a poder gestionar els nous usos energètics com són la generació distribuïda, l’autoconsum o la mobilitat elèctrica. Aquest pla inclou, doncs, dotar les infraestructures i instal·lacions dels darrers avenços tecnològics en automatització basada en l’ús de sensors i nous modelats per a fer la transició de la xarxa elèctrica actual a la digital de manera progressiva i guanyar, així, en seguretat i fiabilitat, a la vegada que es millora la qualitat i la continuïtat del servei a tots els clients.