Els subsidis que pots sol·licitar si se t’ha acabat l’atur

Oficina de TreballImatge pròpia

Quan una persona acaba el seu contracte laboral, sempre que tingui cotitzats els mesos requerits, pot sol·licitar l’atur. Però un cop aquest s’acaba, l’afectat pot sol·licitar fins a sis subsidis per atur diferents, als quals també poden accedir les persones que estiguin en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Gairebé tots els subsidis per atur són gestionats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal o SEPE. És des d’aquesta mateixa administració des d’on han informat recentment de quins són els subsidis per atur a què pot accedir una persona que ja ha consumit els seus mesos d’atur. A més, es pot consultar al seu web.

Subsidi de cotització insuficient
Aquest ajut està pensat per a persones en atur que tinguin menys d’un any cotitzat i a més no puguin beneficiar-se de la prestació contributiva per desocupació. La durada d’aquest subsidi depèn del nombre de mesos cotitzats i de si vostè té o no responsabilitats familiars.

Per demanar-lo, l’afectat haurà d’estar apuntat com a demandant d’ocupació i haver cotitzat per desocupació almenys 3 mesos, a més de no percebre rendes superiors al 75% del SMI.

Subsidi per esgotament de prestació contributiva per a majors de 45 anys 

Aquest ajut està destinat a persones treballadores que han esgotat l’atur, tenen més de 45 anys i no tenen responsabilitats al seu càrrec. Per sol·licitar-ho, com en l’ajuda anterior, l’afectat ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació, no tenir una renda superior al 75% del SMI i a més ha de subscriure el compromís d’activitat .

Subsidi per esgotament d’atur amb familiars a càrrec 

En aquest cas, parlem d’un ajut pensat per a persones que han esgotat el seu atur i en aquest cas sí que tenen responsabilitats familiars. A més d’aquesta última condició, ha de complir totes les esmentades anteriorment. La durada d’aquest ajut serà de 6 mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la durada de la prestació per desocupació que hagi esgotat i de l’edat de la persona, sempre que ho sol·liciti dins el termini.

Subsidi per emigrants retornats

Poden sol·licitar aquest subsidi els ciutadans espanyols que hagin treballat a l’estranger, excepte els que hagin treballat en els països pertanyents a l’ Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

Subsidi per alliberats de presó

Aquest ajut està destinat als ciutadans que compleixin els següents requisits: estar aturat, estar inscrit com a demandant d’ocupació, no haver rebutjat una oferta de col·locació adequada ni haver-se negat a participar en activitats proposades des del SEPE, no poder accedir a l’atur i haver estat alliberat de presó després d’un període de tancament de més de sis mesos.

A més, poden sol·licitar-la els menors d’edat que hagin estat internats en un centre més de sis mesos després de cometre un delicte o els que han sortit d’una clínica de desintoxicació després d’haver estat internats el mateix període de temps.

La durada del subsidi és de sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d’igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Subsidi per a majors de 52 anys

Per poder accedir a aquesta prestació, els requisits a complir són els següents: estar aturat, no tenir la condició de persona treballadora fixa discontínua, tenir més de 52 anys, ser demandant d’ocupació, complir amb el compromís d’activitat, no tenir rendes superiors al 75% del SMI.

El període de l’ajut s’allargarà fins que la persona tingui dret a cobrar la pensió contributiva de jubilació.