Manresa convoca proves per a tècnics de promoció empresarial i economia social

El termini de vigència de la borsa que en resulti serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a la creació de dues borses de treball de tècnics/ques de grau mitjà de gestió per a l’execució de programes amb caràcter temporal vinculats a la promoció empresarial, industrial i de l’emprenedoria; i de programes amb caràcter temporal  vinculats a la promoció de l’economia social. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de desembre.

El termini de vigència de la borsa que en resulti serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals. No obstant això, la present borsa restarà vigent fins que se n’aprovi una de nova que la substitueixi.

Les funcions bàsiques a desenvolupar pel lloc de treball associat a la realització de programes amb caràcter temporal vinculats a la promoció empresarial; industrial i de l’emprenedoria serà donar suport als serveis del CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial) de l’Ajuntament de Manresa; assessorar a les persones emprenedores en el procés de creació de la seva empresa;  elaborar i fer el seguiment dels plans d’empresa acompanyant a la persona emprenedora; aportar informació sobre els diferents àmbits legals, comercials, fiscal, laboral, econòmic i financer que afecten i/o són de compliment per iniciar l’activitat econòmica concreta; entre d’altres.

Les funcions bàsiques a desenvolupar pel lloc de treball associat a la realització de programes amb caràcter temporal vinculats a la promoció de l’economia social serà participar en la diagnosi sobre la situació de l’economia social i solidària del municipi; recopilar les bones pràctiques d’empreses de l’economia social i solidària del municipi o d’altres indrets que siguin d’interès pel municipi;  impulsar l’espai Coworking i vivers; fer seguiment del projecte d’impuls d’ESS (Economia Social i Solidària) entre diferents municipis, entre d’altres.

Les persones que optin a aquestes places hauran d’estar en possessió de qualsevol titulació universitària (grau, llicenciatura, diplomatura), o bé en condicions d’obtenir-la en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç:  https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE