Reus inicia el període de preinscripció per al curs 2019-2020

El període de preinscripció escolar del curs 2019-2020 per a l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria s’obre del 29 de març al 9 d’abril. Hi estan cridats els nens i les nenes nascuts l’any 2016, que són els que començaran P3 el proper mes de setembre (1.032 segons el padró, a 15 de febrer de 2019); i els nascuts l’any 2007, que són el que faran 1r d’ESO i que actualment cursen 6è de primària a Re us i a Castellvell (1.341 i 38 alumnes, respectivament) els quals són susceptibles de sol·licitar una plaça de 1r d’ESO.

Per abordar la preinscripció de P3 es fa una oferta inicial de 45 grups de P3, que representen 1.107 places. Es parteix d’una ràtio general de 25 alumnes a l’escola pública, de 22 als centres considerats d’atenció educativa preferent i de 25 a l’escola concertada. Mentre que per a la preinscripció de 1r d’ESO, l’oferta és de 47 grups, distribuïts en 28 grups als instituts, 2 grups a l’institut-escola i 17 grups a l’escola concertada, que representen 1.374 places.

Dates de preinscripció
Les dates de preinscripció del curs 2019-2020 són les següents:

Del 29 de març al 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos: educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria
Del 13 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos, escola bressol.
Les dates previstes per a la preinscripció a batxillerat i els cicles formatius són del 14 al 21 de maig

Novetats
Les novetats d’aquesta preinscripció estan relacionades amb:

a) la supressió del criteris complementaris d’admissió següents

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
b) la presentació de sol·licituds per BAT i CF es presentaran per registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic o bé en formulari de suport informàtic, ambdues opcions disponible al web del Departament d’Educació.

Continuïtat

Les famílies tindran més opcions d’accedir a un dels centres sol·licitats en cas de vacant. A les llistes d’espera hi constaran els centres sol·licitats en qualsevol opció, no només en la primera com fins ara, i sempre que siguin preferents a les opcions assignades.
Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació ( assignació d’ofici).
L’1 d’octubre , un cop iniciat el curs, es publicarà una llista amb tots els alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió.
Les Comissions de Garantia d’admissió seran actives per detectar fraus, i podran sol·licitar als centres que els trametin documentació acreditativa dels criteris al·legats.
Zonificació escolar
La proximitat de l’escola al domicili familiar dóna 30 punts. Aquesta preinscripció serà la vuitena amb el model d’àrees escolars de proximitat 3+2. Les famílies poden optar a 3 escoles públiques i 2 concertades amb la màxima puntuació; poden escollir, com a mínim, entre 5 escoles amb opció de tenir 30 punts per proximitat.

Les àrees escolars de proximitat es calculen de manera personalitzada. A partir de cada illa de cases de la ciutat es defineix una àrea geogràfica que inclou 3 centres públics i 2 concertats més propers. Els 5 centres inclosos puntuen amb el criteri de proximitat.

L’aplicació de recerca de la zonificació escolar, tant la de primària com la de secundària, ja es troba a disposició de les famílies www.reus.cat. S’ofereix informació complementària sobre els centres educatius, fotografies i un enllaç a la seva web i a la de les AMPA. També es pot conèixer la previsió de places vacants que hi ha a cada centre, un cop s’han descomptat la previsió dels germans dels alumnes que ja hi estan escolaritzats.

Guia de centres educatius i un cercador de centres i ensenyaments
La regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística ha enviat cartes personalitzades a les famílies amb fills i filles nascuts el 2016 i el 2007, amb un plànol de la zona d’influència escolar i la relació de centres inclosos. La Guia s’ha enviat a les famílies amb fills de 3 anys que no tenen altres fills escolaritzats. Aquesta Guia, amb tota l’oferta educativa de la ciutat, es pot consultar al web de l’Ajuntament i està complementada amb un cercador de centres i d’ensenyaments. Així, es disposarà d’informació actualitzada permanentment.

Període de matrícula diferenciat per a l’alumnat de l’ESO:

Enguany es mantenen els períodes de matrícula diferenciats per als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO fixats, tot i no haver-hi els exàmens de setembre.

Els alumnes de 1r d’ESO s’hauran de matricular del 20 al 26 de juny, amb els alumnes d’educació infantil i primària.
Els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO faran la matrícula o confirmació de plaça entre el 27 de juny i el 3 de juliol.
Criteris i barems
Pel que fa als criteris de puntuació, es manté com a criteri general el fet que l’alumne tingui germans escolaritzats al centre demanat en primera opció en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (40 punts).

Segons l’estudi realitzat per l’Ajuntament, aproximadament un 47% dels alumnes que iniciaran l’escolarització a P3 tenen germans ja escolaritzats.

Altres criteris generals a tenir en compte després del factor germà:

Que el pare, mare o tutor/a treballi al centre demanat en primera opció: 40 punts.
Proximitat del domicili: 30 punts (adreça de treball: 20 punts o viure al municipi de Reus: 10 punts, els punts no són acumulables).
La renda familiar: si el pare o la mare o tutor/a són beneficiaris de prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o germans: 10 punts
Criteris complementaris:

Formar part de família nombrosa o monoparental:15 punts
La documentació que acompanyarà la sol·licitud és la següent:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
Cal presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat.

La puntuació obtinguda per la primera petició es manté per a la resta de peticions realitzades en la sol·licitud; no es baremen de forma diferencial i específica.

Per resoldre els empats s’aplica el número de sorteig que es farà el 9 de maig.

Zonificació a secundària
Com a criteri específic es fixa el fet que tingui preferència l’alumnat que procedeixi de centres de primària adscrits. Les adscripcions entre centres no han patit modificacions, i per tant, són les mateixes que el curs anterior. El sistema de zonificació per a l’etapa de secundària estableix els mecanismes següents:

L’adscripció. Els alumnes són considerats preferents i no preferents depenent si l’escola on cursen 6è de primària està adscrita o no a l’institut demanat.
La proximitat. Dóna punts per ordenar les sol·licituds adscrites en el supòsit que no puguin ser ateses totes per un determinat institut. Quan l’escola té dos instituts adscrits, la puntuació per proximitat es concedeix a l’institut adscrit més proper al domicili de l’alumne/a. Si se sol·licita un institut no adscrit a l’escola, la puntuació per proximitat es concedeix a l’institut més proper al domicili. En aquest cas, s’atendrà la sol·licitud un cop resoltes les sol·licituds adscrites, atès que tenen prioritat.
Les famílies podran consultar l’adscripció per proximitat als centres que els pertoquen a través de l’aplicació del web www.reus.cat/serveis/ensenyament o a través de l’OME.

Oficina Municipal d’Escolarització
L’OME és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics. Ofereix atenció personal i individualitzada; informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol, educació infantil, primària i ESO; gestió de la preinscripció de les llars d’infants; informació i assessorament en la tramitació de la sol·licitud de plaça escolar; informació sobre la zonificació escolar i adscripcions de les escoles als instituts; informació sobre els equipaments educatius; informació sobre l’oferta educativa; i gestió amb el Departament d’Educació de l’escolarització al llarg del curs.

L’horari habitual de l’OME per a l’atenció de les famílies i els centres és de dilluns a divendres de 9 a 14 h, en període de preinscripció de 8:30 a 14:00h.

A les tardes també es farà atenció al públic per mitjà la concertació de cita prèvia, amb la qual cosa es dóna resposta a les diferents disponibilitats de la ciutadania.