Medi Ambient recorda als propietaris de solars la neteja dels espais

Daniel Rubio ha enviat un total de 412 cartes a propietaris de solars de la ciutat per recordar-los la seva obligació

Foto d'arxiu del treball de neteja d'un solar. Cedida

El regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio ha enviat un total de 412 cartes a propietaris de solars de la ciutat per recordar-los la seva obligació de mantenir els espais en condicions d’higiene i seguretat per evitar riscos, especialment ara, que amb l’arribada de la calor s’incrementa el perill d’incendi.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afirma que “la campanya informativa s’emmarca en la política de la regidoria per fer front a la inseguretat i la imatge de deixadesa que causen els solars abandonats a la ciutat.”

La calor, la poca humitat ambiental i la manca de pluges fan que el perill d’incendi sigui molt alt. En aquest sentit, des de la regidoria de Medi Ambient i Ocupació s’apel·la a la responsabilitat dels particulars, empreses i institucions que posseeixen terrenys perquè es realitzi la neteja i manteniment d’aquestes zones i s’evitin danys a les persones i als béns.

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació recomana als propietaris de terrenys que prenguin mesures per evitar que es llencin residus a les seves finques, tancant la propietat o, com a mínim, evitant l’accés rodat.

La tramesa repeteix l’experiència dels darrers anys, que ha donat bons resultats. A partir de la carta enviada l’any passat, l’Ajuntament té constància que es van netejar 71 solars, 17 més que l’any 2016.

En els terrenys més allunyats del nucli, la carta torna a recordar la possibilitat de cultivar cereals per tal de tenir els terrenys nets i guanyar en qualitat ambiental i paisatgística, a canvi de la cessió temporal dels terrenys.

Expedients oberts
Pel que fa als expedients oberts per la regidoria de Medi Ambient per requeriments a propietaris de solars en mal estat o abandonats perquè procedeixin a realitzar-ne la neteja i manteniment, l’any 2016 es van obrir un total de 106 expedients, dels quals 15 continuen oberts. L’any 2017, es van obrir 89 expedients, dels quals actualment n’hi ha 26 oberts i 63 ja estan finalitzats. Aquest 2018, se n’han obert 34 expedients, del quals se n’han tancat un 2.

Pel que fa execucions subsidiàries realitzades per l’Ajuntament, durant l’any 2016, es van netejar 8 solars; l’any 2017, 4 , i aquest any 2018, 4 solars. Per a la realització de les actuacions de neteja subsidiària es disposa d’una partida anual de 40.000 euros.

Sancions de fins a 60.000 euros
Segons la normativa municipal, el decret sobre la gestió de residus i la Llei d’Urbanisme, els propietaris de tota classe de terrenys tenen el deure de mantenir-los en bones condicions, lliure de residus i en condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic necessàries. Davant d’incompliment d’aquest deure, l’Ajuntament pot requerir al propietari la neteja del terreny i, si aquest no ho fa, l’administració pot fer la neteja de manera subsidiària i repercutir el cost al propietari.

En aquells casos en què ja s’hagi netejat els terrenys de manera subsidiària i s’hi tornin a localitzar abocaments, l’Ajuntament requerirà novament la neteja i, en cas d’un nou incompliment, imposarà sanció a la propietat.

La legislació urbanística i de residus obliga als propietaris de finques i solars a tenir cura d’aquests, mantenint-los en condicions adequades de seguretat, salubritat i lliures de residus per evitar la constitució de punts d’abocament incontrolats, preveient que poden ser sancionats amb multes d’entre 120 i 60.000 euros.

Les sancions són d’aplicació tant a qui llença el residu com a propietari del terreny. La primera responsabilitat és de qui aboca el residu, el qual cal que el gestioni correctament, però el propietari del terreny on es diposita el residu, és responsable de mantenir la seva propietat en adequades condicions.

Procediment de control de l’estat dels solars
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació és la responsable del control que els solars privats compleixin els requisits de manteniment i neteja. El procediment que se segueix és el següent:

  • Qualsevol instància o queixa és objecte d’obrir un expedient administratiu: Denúncia de particular, d’ofici pels serveis tècnics, comunicat interior d’una altra àrea, acta de la policia local, etc.
  • Es realitza una inspecció del solar i es determina el seu estat. Es valora la superfície de la parcel·la, el tipus de residus, l’estat de conservació, la possible existència de plagues urbanes, i el perill d’incendi o per a les persones. I es fa una proposta d’actuació: Arxiu, requeriment de neteja, actuació immediata quan hi ha perill per a la salut de les persones, i cost estimat d’acord amb l’ordenança Municipal reguladora dels preus públics.
  • Si és urgent es realitza immediatament una execució forçada passant el cost al propietari.
  • Si no és urgent es fa un requeriment de neteja al propietari advertint-lo que en cas de no fer-ho es realitzarà l’execució forçosa per part de l’ajuntament i se li assigna el cost de neteja.
  • Si passat un temps no es té resposta, es torna a fer una inspecció i segueix els tràmits administratius legals fins a l’execució subsidiària, amb possibilitat d’imposició de multes coercitives.