L’Ajuntament tanca el pressupost de 2018 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros

L’Ajuntament de Reus tanca l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria positiu de 4,6 milions d’euros. El romanent quedarà a disposició de la nova corporació municipal que en podrà decidir el destí. La liquidació del pressupost posa de manifest la sòlida situació financera de l’Ajuntament de Reus, consolidada en els darrers exercicis.

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament contribueix a millorar les dades de l’endeutament municipal. A l’espera del tancament dels exercicis de les empreses municipals, la ràtio legal d’endeutament provisional del Grup Ajuntament (Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals) se situa a 31 de desembre de 2018 en el 60,81%; mentre que el deute viu a llarg termini s’ha rebaixat fins a 209.845.335,22 euros.

L’evolució de l’endeutament del Grup Ajuntament de Reus és el següent:

2011: 366,98 milions.
2012: 385,75 milions.
2013: 355,68 milions.
2014: 341,25 milions.
2015: 278,48 milions.
2016: 253,81 milions.
2017: 229,72 milions.
2018: 209,84 milions.
El Govern de Reus donarà compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament en sessió plenària que es convocarà després de les eleccions municipals. Serà el nou govern sorgit dels comicis del 26 de maig qui decidirà el destí del superàvit. D’acord a la normativa, el romanent podria destinar-se a inversions financerament sostenibles, entre altres conceptes.

El gruix del romanent assolit correspon a l’Ajuntament, mentre que la resta correspon als organismes autònoms municipals:

Ajuntament: 3.846.611,62 euros.
Organismes autònoms municipals: 748.842,18 euros.
Ajuntament i organismes autònoms consolidat: 4.595.453 euros.
La liquidació dels comptes confirma la bona gestió del pressupost tant en el capítol de les despeses com en el dels ingressos. En relació a les despeses, s’ha reduït el termini de pagament als proveïdors i, alhora, s’ha millorat el percentatge d’eficàcia pressupostària de la despesa corrent:

El termini mig de pagament a proveïdors es va situar a 31 de desembre de 2018, en 11 dies, la millor dada des de 2012. La xifra confirma que l’acumulació de tresoreria no s’ha fet en cap cas a costa del pagament als proveïdors.
L’eficàcia pressupostària de la despesa corrent ha estat del 99,9%; el que representa que la pràctica totalitat del pressupost corrent s’ha aplicat d’acord a la seva previsió. Es millora així la dada de tancament de 2017, quan el percentatge ja va ser del 97,1%.
En relació als ingressos, la bona marxa de l’economia local, també ha contribuït al resultat positiu. Així els ingressos per tributs lligats a l’activitat econòmica han crescut per sobre del previst: uns 600.000 euros més per llicències d’obres, activitats i ICIO; i uns 700.000 euros més en plusvàlues.

En el capítol d’ingressos destaca també la major participació en els tributs de l’Estat, que han suposat uns majors ingressos d’1,5 ,milions d’euros.