Reus licita el contracte de manteniment de la jardineria, per un import d’1 milió d’euros anual

L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació aquest dimarts, 12 de gener el contracte del servei de manteniment dels espais verds del terme municipal, amb un pressupost anual de licitació de 1.029.988,02 euros (IVA inclòs) i una durada de dos anys, prorrogables a dos més.

Els treballs inclosos en el contracte preveuen el manteniment de les zones verdes, jardins públics i espais públics enjardinats per mantenir-los en el millor estat possibles. La supervisió dels treballs anirà a càrrec dels tècnics de l’Àrea de Via Pública. La relació dels principals treballs a realitzar és la següent:

  • Neteja, desherbrat i manteniment general: Neteja de restes vegetals, desherbat en llocs sense vegetació, eliminació i reposició d’elements vegetals en mal estat, i Manteniment i neteja d’embornals i cunetes, entre altres.
  • Tanques vegetals: Retalls en tanques vegetals i coníferes seguit dels tractaments fitosanitaris.
  • Arbres i arbustos: Esporga i reposició, d’acord a les necessitats de cada espècie. Es faran actuacions específiques per als arbres i arbredes definits com de caràcter exemplar.
  • Tractament fitosanitari: Tractaments necessaris per que la vegetació presenti un bon estat fitosanitari, aplicant els criteris de lluita integrada adients en cada cas.
  • Gespes: Es preveuen treball de regeneració, adob, sega, retall i reg.
  • Flor de temporada: Canvi de la flor de temporada segons necessitats, els parterres no restaran sense planta més de 4 setmanes (planta subministrada per l’Ajuntament, fora del contracte).
  • Manteniment de la Xarxa de Reg: Reparació d’avaries en els sistemes de reg i programació.

Els licitadors també hauran de preveure la disponibilitat d’un equip per atendre els serveis d’urgències fora de l’horari de treball habitual, amb les actuacions corresponents pel cas de recollida de brancatge, tala d’arbres perillosos a conseqüència de tempestes o d’altres situacions extraordinàries.