Reus aprova un Pla d’Emergència en Situacions de Sequera

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dilluns 28 de setembre el Pla d’Emergència en Situacions de Sequera de Reus, un document que detalla tot un conjunt de procediments i mesures tècniques que caldria emprendre davant d’episodis d’eventual sequera.

El mes de gener passat la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) i en aquest acord de Govern es preveu que tots els municipis de més de 20.000 habitants, com és el cas de Reus, hagin de comptar amb un pla específic d’aquestes característiques.

El document descriu el sistema d’abastament del municipi, tot preveient l’impuls màxim de la utilització, recuperació i aprofitament dels recursos hídrics de la pròpia conca. El Pla d’Emergència en Situacions de Sequera de Reus preveu tot un conjunt de mesures d’acord amb els diferents estadis de sequera, segons els llindars establerts: alerta, excepcionalitat i emergència.

En el cas de la capital del Baix Camp, i en disposar d’aigua de l’Ebre mitjançant el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), aquests llindars s’estableixen segons el percentatge de reserves d’aigua que hi hagi a l’embassament de Mequinensa.

Pel que fa a les mesures concretes, varien segons l’estadi de sequera en què es trobi la ciutat i d’acord amb els paràmetres generals dictats en el PES de la Generalitat.

Així, per exemple, en el cas de Reus, les restriccions d’aigua es limitarien a l’estadi d’emergència, prenent en consideració que la ciutat té un consum per càpita d’aigua en consonància amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i les dotacions establertes com a límit en la normativa i el consum real dels reusencs són gairebé idèntics. Només seria en el pitjor dels escenaris que podrien ser necessàries restriccions  d’aigua  a la població.

De la mateixa manera, el Pla regula a partir de quin moment caldria aplicar mesures restrictives en les fonts ornamentals, la neteja de carrers, les piscines, la neteja de vehicles, els jardins (públics i privats) i l’abastiment a les granges. Per exemple, pel que fa als jardins, tant públics com privats, el document determina que el reg quedaria restringit, en cas d’alerta, i estaria totalment prohibit si s’entrés en l’escenari d’excepcionalitat.

El Pla també defineix un estadi previ de Pre-alerta, a partir del moment que el percentatge de reserves d’aigua del pantà de Mequinensa se situï en el 60%. Un cop en fase de Prealerta, s’haurien de començar a activar un seguit d’accions preparatòries ja definides, com ara la comprovació exhaustiva de les captacions subterrànies o de les instal·lacions de reutilització.

El Pla d’Emergència en Situacions de Sequera de Reus aprovat pel Ple municipal també preveu la constitució d’un Comitè de Sequera Municipal, que serà l’òrgàn encarregat de fer el seguiment de la sequera i vetllar pel compliment de les mesures previstes.