El ple aprova inversions per valor de 2,7 milions, amb el superàvit de 2016

L'Ajuntament de Reus finançarà quatre projectes: la millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina, l’elaboració de pressupostos participatius oberts a la ciutadania, l’ampliació del Centre de Lectura i l’ampliació de l’aparcament del barri Gaudí i la construcció d’una zona d’higiene per a gossos al mateix barri

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dilluns, 30 d’octubre la proposta presentada pel Govern i el grup municipal del PSC per al finançament de diverses inversions municipals amb els romanents de tresoreria de l’exercici 2016.

L’Ajuntament de Reus destinarà 2.651.594,70 euros —el romanent de tresoreria de l’exercici de 2016 pendent d’aplicar— al finaçament de quatre projectes: la millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina (1.711.000 euros); l’elaboració de pressupostos participatius oberts a la ciutadania (750.000 euros); l’ampliació del Centre de Lectura (150.000 euros); i l’ampliació de l’aparcament del barri Gaudí i la construcció d’una zona d’higiene per a gossos al mateix barri (40.594 euros).

El gruix de les modificacions de crèdit aprovades és de 3.143.092,02 euros. Més enllà de les inversions descrites, l’acord també inclou un canvi de partida tècnic per al finançament de les obres de reforma del Castell del Cambrer (174.000 euros) i la incorporació als pressupostos de 2017 dels romanents de tresoreria dels organismes autònoms municipals de l’exercici 2016 (317.497,32 euros).

Resum de l’acord
1) Romanents Ajuntament 2016 per a inversions 2017:

 • Passeig de la Boca de la Mina (FEDER): 1.711.000 euros.
 • Pressupostos participatius: 750.000 euros.
 • Centre de Lectura: 150.000 euros.
 • Barri Gaudí: 40.594 euros.
 • TOTAL: 2.651.594,70 euros.

2) Canvi de partida Ajuntament 2017:

 • Castell del Cambrer: 174.000 euros.
 • TOTAL: 174.000 euros.

3) Romanent Organismes Autònoms 2016:

 • Reus Cultura: 58.771,29 euros.
 • Reus Promoció: 82.080,35 euros.
 • IMFE: 176.645,68 euros.
 • TOTAL: 317.497,32 euros.

4) TOTAL ACORD: 3.143.092,02 euros.

Els projectes
Els projectes d’inversió inclosos en les modificacions de crèdit aprovades són els següents:

 • Millora i Recuperació del passeig de la Boca de la Mina. 1.711.000 euros per garantir, com a mínim, el finançament del 70% del projecte inclòs en la convocatòria de subvencions del Fons FEDER. El Govern fa un exercici de previsió i garanteix a tres anys vista el percentatge d’execució que preveuen les bases dels ajuts europeus per assegurar-se tant la subvenció com una possible pròrroga de tres anys per poder finalitzar el projecte (del 2020 al 2023). La inversió que es preveu ara inclou quatre actuacions: el condicionament del passeig, el Parc de les Olors, els projectes d’innovació tecnològica en el marc de Reus Smart City, i les rutes culturals. El projecte planteja condicionar i dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental de la ciutat i afavorir-ne tots aquells usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Això passa per consolidar el seu caràcter com a espai d’esbarjo i per a les activitats de pràctica esportiva i de salut respectuoses amb el medi, per promocionar els seus valors culturals i històrics, i per preservar els usos agrícoles associats, i convertir-lo en una peça central de les actuacions de preservació del medi natural.
 • Pressupostos participatius. 750.000 euros destinats a la partida d’inversions del pressupost de 2017, que la ciutadania de Reus podrà decidir a quines accions destina per la via d’un procés participatiu. L’Ajuntament posarà els mitjans tècnics i participatius necessaris per tal d’implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics. El Govern i el PSC han coincidit en la voluntat d’impulsar el procés paticipatiu per implicar la ciutadania en la priorització de les inversions municipals. Aquest acord, a més, dóna compliment al compromís adquirit pel Govern amb el grup municipal de la CUP per a l’aprovació dels Pressupostos municipals de 2016.
 • Ampliació del Centre de Lectura. Fruit de l’acord amb el PSC, es contempla una reserva de crèdit de 150.000 euros per al finançament del projecte d’ampliació del Centre de Lectura, que s’executarà amb aportacions de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest acord, el Govern compleix el compromís adquirit amb els presidents del Centre de Lectura —Xavier Filella i Jaume Massó— de desbloquejar un projecte històric quan la situació pressupostària ho permetés.
 • Barri Gaudí. També fruit de l’acord amb el PSC, es complementa el pressupost per a l’ampliació de l’aparcament del barri Gaudí —pressupostat per al 2017—, i que ara es podrà millorar per evitar inundacions i facilitar el pas dels vianants. Així mateix, s’atendrà la petició dels veïns de construir un espai d’higiene per a gossos al barri. Aquestes dues inversions tenen un pressupost de 40.594 euros.
 • Castell del Cambrer. L’acord inclou una modificació tècnica entre partides ja previstes en el pressupost de 2017, per al finançament de les obres de recuperació del Castell del Cambrer. La partida és de 174.000 euros. El projecte preveu posar en valor l’edifici més antic de la ciutat per aprofitar el seu valor patrimonial i històric i destinar-lo a usos institucionals, cívics i culturals.
 • Romanents dels organismes autònoms. Finalment, també es recullen modificacions en els comptes de 2017 de tres organismes autònoms —Reus Cultura, Reus Promoció i IMFE— per incorporar els romanents de tresoreria del 2016. La quantia total de la modificació és de 317.497,32 euros per atendre despeses ordinàries de funcionament i transferències corrents.