Es licita la redacció del Pla d’acció per al desenvolupament de la V Verda a Reus

Medi natural de ReusImatge cedida per l'Ajuntament de Reus

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del servei de redacció del Pla d’acció per al desenvolupament de la V Verda: Xarxa d’Espais Lliures de Reus. El pressupost base de licitació és de 39.923,61 € IVA inclòs i el termini d’execució serà de sis mesos a partir de l’endemà de la formalització del contracte.

La redacció del Pla d’acció inclou una mirada àmplia del projecte amb la definició d’accions concretes, establint una priorització, terminis d’execució per anualitats i pressupostos estimatius. També inclou un Pla d’Urbanització i Paisatge (PUP), amb el corresponent estudi de seguretat i salut; la direcció d’obres; la coordinació i control de seguretat i salut i el control de qualitat, de la primera acció vinculada a l’àmbit definit com al Paisatge de les Tres Rieres i més concretament a la riera de l’Abeurada.

El projecte ‘V Verda’ va néixer el 2008 amb un estudi realitzat pel Centre de Recerca i Projectes de Paisatge del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UP, encarregat per l’Ajuntament de Reus. Aquest estudi ha estat recuperat per la regidoria de Medi Ambient amb l’objectiu d’impulsar-lo i portar-lo a terme mitjançant accions concretes del tipus tractament de marges, reconducció d’aigües, creació de zones ombrejades de confort, que caldrà que els redactors del pla defineixin, per posar en valor el paisatge del terme, tenint en compte els seus trets d’identitat com són les rieres i els barrancs i els vestigis de l’espai agrícola.

“Des de l’àrea de Recursos Humans i Medi Ambient s’ha vist la necessitat de millorar ambientalment el territori periurbà, les connexions entre la ciutat i la zona agrícola i augmentar-ne els valors ambientals, ja que l’ús que se’n fa per part de la ciutadania d’aquests espais s’ha incrementat considerablement”, explica el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio.  “Hem de fer una ciutat més resilient al canvi climàtic i als períodes de sequera i posar en valor la xarxa de camins i la connectivitat ecològica a través de les rieres i barrancs”, afegeix.

L’àmbit del projecte en general és tot el territori del terme de Reus, amb una especial atenció a l’estructura de drenatge natural (barrancs i rieres) i l’àmbit no urbanitzable i les connexions d’aquest amb el sòl urbà i industrial, pel que fa al Pla d’acció. Pel que fa al projecte d’urbanització i paisatge, l’àmbit d’actuació és l’anomenat àmbit de les Tres Rieres d’unes 1.370 Ha, tenint una especial atenció al tram de 1.125 metres lineals de la riera de l’Abeurada entre la carretera de Constantí i l’avinguda de Tarragona i el seu àmbit d’influència (3,67 Ha).

V Verda

L’anomenada ‘V Verda’, és una xarxa d’espais lliures aprofitant l’estructura hidrològica, les infraestructures viàries, la xarxa de camins, elements patrimonials que sobre el mapa traça la forma d’una V baixa.

A l’estudi realitzat pel Centre de Recerca i Projectes de Paisatge del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UP, l’any 2008, encarregat per l’Ajuntament de Reus, entenent que el paisatge és un valor emergent en les societats, es definien cinc paisatges diferenciats: el paisatge de les terrasses, l’industrial, el de l’aigua, el paisatge pla i el paisatge de les  Tres Rieres, que és on es desenvoluparà la primera actuació.