L’Ajuntament desbloqueja la licitació del contracte de neteja viària i recollida de residus

L’Ajuntament de Reus ha aprovat en la sessió plenària d’aquest divendres, 19 de juny, desbloquejar la licitació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus, i obrir la convocatòria del concurs públic per adjudicar el contracte municipal. El nou contracte es fixa com a objectiu millorar les prestacions actuals amb un servei més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat.

L’acord de ple desbloqueja una licitació aturada inicialment per les al·legacions presentades contra el plec de clàusules del concurs públic. La resolució de les al·legacions per part del Tribunal de Contractes de la Generalitat de Catalunya va donar la raó als plantejaments municipals, i va fer introduir millores com establir topalls de mínims i màxims en alguns criteris del concurs. Posteriorment, la licitació ha estat bloquejada per la paralització dels terminis administratius, obligada amb el decret d’estat d’alarma per l’emergència sanitària de la Covid-19. Terminis que ara ja s’han reprès.

El nou contracte del servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos té un pressupost de licitació de 13.713.323 euros anuals (IVA inclòs), i una vigència de 10 anys.

El nou servei serà adaptable als canvis que es produeixin a la ciutat durant els 10 anys de vigència del contracte; i prioritza el mínim impacte ambiental, gràcies a un parc mòbil i una maquinària més sostenibles i a l’adopció de tecnologies més netes.

La nova contracta es fonamenta en els pilars estratègics següents: la gestió eficient del servei; la millora de la qualitat ambiental de la ciutat; i el compliment del marc legal i pressupostari.

Alguns punts destacats són:

 • Quatre lots: El contracte es divideix en quatre lots: Serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus; Gestió i manteniment de les deixalleries; Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos; i Integració tecnològica.
 • Pressupost: El pressupost de licitació serà de 13.713.323 euros anuals (IVA inclòs), i la durada del contracte serà de 10 anys.
 • Flexibilitat: Es fa una planificació dels serveis i es preveu una revisió anual per fer una adaptació continuada. L’objectiu és guanyar en flexibilitat per reprogramar serveis. En cas de reducció o ampliació aquesta no superarà el 20% del preu total d’adjudicació.
 • Treballadors: L’adjudicació del contracte corresponent al servei de neteja i recollida de residus contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, d’acord al conveni col·lectiu del sector. Quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a persones amb minusvàlua, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball.
 • Clàusules socials: Els lots corresponents a la gestió i manteniment de les deixalleries i la planta de voluminosos estan reservats a centres especials d’iniciativa social.
 • Sostenibilitat i responsabilitat social corporativa: S’incorporaran mesures de sostenibilitat dels serveis per controlar i minimitzar la contaminació ambiental; i s’avaluarà cada any el compliment de les variables ambientals i els requisits de sostenibilitat. I s’avaluaran el nivells de recollida selectiva.
 • Qualitat i penalitzacions: S’estableix un procés de millora contínua de l’estat de la neteja, amb un control de la qualitat de l’execució del servei; amb variables de control específiques per a cada tractament de neteja i recollida. I es preveuen penalitzacions econòmiques directes i progressives en funció del nombre de deficiències detectades.

Els serveis del nou contracte
Servei de neteja

Es milloraran els serveis de neteja amb un nou dimensionament, nous tractaments i elements tecnològics que potenciaran el servei, la qualitat i el control. Els serveis de neteja viària es divideixen en quatre grups de tractament: neteja bàsica, neteja complementaria, plans especials de neteja i neteja imprevista:

Destaquen les millores següents:

 • Reducció de la longitud dels recorreguts per adaptar-los al rendiment òptim.
 • Increment del nombre de recorreguts.
 • Increment de la mecanització, mitjançat l’escombrada mecànica de voreres.
 • Repàs de papereres i contenidors de tarda.
 • Major eficiència dels tractaments amb aigua, increment dels serveis de neteja de taques i graffitis.
 • Geolocalització de tots els serveis amb sensors d’activitat.

Servei de recollida
L’objectiu és incrementar la recollida selectiva, simplificant models i sistemes de recollida, i adaptant-los a les realitats urbanístiques i socioeconòmiques.

Es renovarà tot el parc de contenidors de càrrega lateral. Els licitadors proposaran alternatives per zones amb dificultats per col·locar contenidors així com d’una de sistema de recollida porta a porta, com a prova pilot. També es farà una prova amb contenidors i identificació d’usuari (amb targeta o mòbil).

S’augmentarà el nombre de contenidors de selectiva i es reduirà els de resta. Tots els contenidors hauran d’estar identificats i s’instal·laran sensors de capacitat en alguna fracció (vidre).

Es preveu un servei de pre-recollida per evitar impediments en el moment de la recollida i assolir una major separació de fraccions selectives, i un Servei de repàs d’ubicacions de contenidors i papereres de tarda.

Es faran campanyes de sensibilització i educadors a peu de carrer per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva.