L’Ajuntament de Reus fa el primer pas per a la creació de l’empresa elèctrica municipal

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 20 de novembre l’inici de l’expedient per acreditar la “conveniència i oportunitat” de la iniciativa pública municipal per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica. L’acord suposa el primer pas per a la futura creació de l’empresa elèctrica pública depenent de l’Ajuntament de Reus, d’acord al Pla d’Acció Municipal 2019-2023 que, en l’àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat inclou l’acció d’analitzar la viabilitat de la creació d’una empresa elèctrica pública per tal d’avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient.

L’acord plenari comporta la constitució d’una comissió d’estudi integrada de forma paritària per membres de la corporació i personal tècnic municipal. La comissió estarà formada pel regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, que en serà el president; les regidores d’Hisenda, Mariluz Caballero, i d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, i tècnics municipals. Igualment, podrà comptar amb assessorament extern.

La comissió haurà de redactar i presentar al plenari municipal en el termini màxim de 3 mesos una memòria justificativa, que haurà d’analitzar els aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l’activitat econòmica de la futura empresa, i en la qual s’haurà de determinar també la forma de gestió.

D’acord a la normativa vigent, els ens locals poden exercir la iniciativa pública per a l’exercici d’activitats econòmiques, sempre que resti garantit el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera en l’exercici de les seves competències.