L’Ajuntament de Reus destina 675.000 euros en ajudes a la rehabilitació d’habitatges

Els programes d'ajuda van dirigits a propietaris o comunitats de propietaris, i se n’exclou expressament els grans tenidors

La regidora Teresa Pallarès en roda de premsa. Foto CEDIDA

Lluitar contra l’exclusió residencial, incrementar l’oferta d’habitatge assequible a la ciutat, millorar la qualitat del parc residencial i dinamitzar el sector de la construcció de Reus. Són els objectius que persegueixen els dos programes de subvencions per al foment de la rehabilitació d’habitatges inclosos en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus i dels quals el Govern porta les bases a votació del ple de l’Ajuntament d’aquest divendres, 24 de juliol.

El primer programa impulsarà la rehabilitació d’habitatges desocupats per incorporar-los a la Borsa per a la mediació del lloguer social de Reus. El segon proposa la rehabilitació dels elements comuns dels edificis, subvencionant obres de millora de l’eficiència energètica i eliminació de barreres arquitectòniques, inclosa la instal·lació d’ascensors.

Les respectives convocatòries dotaran els programes de subvenció amb una partida total de 675.000 euros. Les dues línies d’ajut preveuen subvencionar el 50% de les actuacions, amb la qual cosa es preveuen mobilitzar un mínim d’1.350.000 destinats al sector de la construcció.

Els programes van dirigits a propietaris o comunitats de propietaris, i se n’exclou expressament els grans tenidors, tret que siguin cooperatives d’interès públic o utilitat social.

Rehabilitació d’habitatges desocupats

El programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb destí la borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Reus està dotat amb 450.000 euros. L’import de la subvenció podrà ser del 50% del cost de les obres de rehabilitació, amb un import màxim de 10.000 euros.

Els habitatges hauran d’estar a disposició de la borsa municipal durant 5,5 anys, mentre que el preu del lloguer l’establirà la borsa en funció de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Els habitatges que optin a la convocatòria podran tenir qualsevol antiguitat, però hauran de disposar de la corresponent cèdula d’habitabilitat per poder-se beneficiar de la subvenció.

L’Ajuntament oferirà als propietaris un servei de preavaluació per informar i orientar sobre les millores que cal fer a l’habitatge. La convocatòria del programa d’ajudes determinarà les actuacions que podran ser objecte de subvenció, que les bases avancen:

  • Adequació de peces i elements que conformen l’habitatge, inclosos banys i cuines, per obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat.
  • Instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament,.
  • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
  • Repàs d’elements deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
  • Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.
  • Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Rehabilitació d’elements comuns d’edificis
El segon programa s’adreça als propietaris d’edificis, i especialment a les comunitats de propietaris. Està dotat amb 225.000 euros, i proposa la rehabilitació dels elements comuns dels edificis amb subencions del 50% del cost de les obres a executar, fins a un import màxim de 30.000 euros.

Els edificis que poden optar a la línia d’ajuts han de ser d’ús residencial i amb una antigïtat de més de 45 anys, llevat d’actuacions per deficiències considerades greus o molt greus a la Inspecció Tècnica d’Edificis. Hauran de ser plurifamiliars de com a mínim 3 habitatges; i han de destinar un mínim del 70% de la superfície útil total a habitatge, i com a mínim el 50% de l’habitatge ha de constituïr el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.

Les obres que poden acollir-se als ajuts són els següents:

  • Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, tant la part massissa com les obertures.
  • Instal·lació d’ascensors.
  • Eliminació de barreres arquitectòniques dels elements comuns dels edificis.
  • Reparació de deficiències que la ITE hagi qualificat de greus o molt greus.