L’Ajuntament de Reus aprova el reglament del Consell Educatiu de Ciutat

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 19 de novembre el reglament del Consell Educatiu de Ciutat, l’ens que suposa una transformació del Consell Escolar Municipal. El document s’adequa als canvis educatius i socials que s’han produït; alhora que normativitza el canvi de model i de composició d’aquest òrgan de participació, amb una mirada més àmplia de la visió educativa de la ciutat. El primer reglament del Consell Escolar Municipal va ser aprovat l’any 1998 i modificat el 2000.

El Consell Educatiu de Ciutat es presenta com un canal de participació que pretén donar veu a la ciutadania, entitats i organitzacions vinculades en el desenvolupament de polítiques educatives dins de l’àmbit territorial del municipi de Reus. És un òrgan estable de participació ciutadana on regularment es troben la ciutadania, entitats i col·lectius i diferents agents econòmics i socials amb representants de l’Ajuntament de Reus per a recollir opinions, debatre i formular propostes sobre la política municipal sobre educació. El Consell Educatiu de Ciutat és un òrgan consultiu, no vinculant i de participació sobre qualsevol tema relacionat amb l’educació de la ciutat de Reus.

Funcions
Les funcions del consells descrites en el reglament, entre altres, són:

 • Planificació de les places escolars, determinació de les zones d’influència del centres docents públics i concertats, i distribució equitativa de les demandes d’escolarització.
 • Actuacions que tendeixin a millorar el rendiment educatiu, especialment aquelles en què el rendiment educatiu estigui avaluat d’una forma competencial.
 • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context social, econòmic, cultural i personal de l’alumnat i/o de les famílies.
 • Criteris d’integració a l’escola i a la societat dels nois i noies amb necessitats educatives especials.
 • Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa i la renovació pedagògica, en el marc d’una escola democràtica, activa, científica, crítica, lliure, no discriminatòria i adaptada al medi en el qual s’inscriu.
 • Actuacions en matèria d’activitats complementàries i extraescolars que puguin completar, enriquir i adaptar el currículum escolar dels diferents nivells educatius.
 • Criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres educatius públics de la ciutat.
 • Sobre les normes d’ús dels equipaments escolars en horari no lectiu, per tal d’aconseguir-ne un màxim rendiment i per facilitar l’obertura de les escoles al seu entorn com un element més de convivència i de cohesió social.
 • Participació en l’elaboració del Pla Local d’Educació i les posteriors revisions.

 • Totes aquelles que tinguin relació amb els principis de Ciutat Educadora.

Membres
El Consell Educatiu de Ciutat està format pels següents membres:

 • Per part de l’Ajuntament: L’alcalde o alcaldessa que en serà el president/a, i podrà delegar la presidència en el regidor/a responsable de la gestió dels assumptes relatius a educació. El regidor o regidora competent en matèria d’educació. Un/a representant de cadascun dels grups polítics municipals. Una persona que exerceixi la secretaria del consell.

 • Per part de la Generalitat: Un tècnic/a representant dels diferents Departaments de la Generalitat Departament d’Educació. Inspecció educativa i Equip d’assessorament Psicopedagògic.
 • Per part de les direccions dels centres educatius: un representant per cada una de les direccions de les Escoles bressol públiques, les Escoles bressol privades, les escoles d’infantil i primària públiques, les escoles d’infantil i primària privades, dels centres de secundària públics, centres de secundària privats, dels centres d’educació especial, dels centres/aules de formació d’adults i EOI, dels centres de règim especial.
 • Per part del professorat: un representant de cada uns dels claustres del professorat de les Escoles bressol públiques, les Escoles bressol privades,les escoles d’infantil i primària públiques, les escoles d’infantil i primària privades, dels centres de secundària públics,dels centres de secundària privats, de professorat d’educació especial, dels centres/aules de formació d’adults, de professorat dels centres de règim especial; així com dos representants del sindicat de mestres i professors majoritari a la ciutat.
 • Per part del personal d’administració i serveis: Un representant de cada un dels Consells Escolars dels centres públics d’ensenyament infantil i primària, dels centres privats d’ensenyament infantil i primària, dels centres públics d’ensenyament secundari, dels centres privats d’ensenyament secundari.
 • Per part de les famílies dels alumnes: un representant de les famílies de cada un dels consells Escolars de les Escoles bressol públiques, de les escoles d’infantil i primària públiques, de les escoles d’infantil i primària privades, dels centres de secundària públics, dels centres de secundària privats, de les escoles d’educació especial, dels centres/aules de formació d’adults dels centres de règim especial; així com 8 representants de les associacions de pares i mares d’alumnes que representin els diferents sectors abans esmentats.
 • Per part de l’alumnat: Un representant per cada un dels Consells Escolars dels centres públics d’ensenyament secundari, dels centres concertats d’ensenyament secundari, dels centres públics de règim especial, dels centres públics de formació de persones adultes, així com dos alumnes de les les associacions o sindicats d’estudiants.
 • Per part del territori: Dos representants d’entitats d’educació en el lleure, a proposta del sector, un representant de la universitat designat pels seus òrgans competents, i dos representant d’empreses de serveis educatius de la ciutat, a proposta del sector, un representant del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus, un representant de l’IMFE de Reus, i un representant d’empreses de formació del sector privat , a proposta del sector.