L’Ajuntament de Reus aprova el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026

Aquest pla defineix un sèrie d’accions per a implantar en el municipi en els propers anys

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat de ma nera definitiva aquest divendres, 18 de juny el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026, el document que actualitza i amplia el Pla Local de Prevenció de residus municipals pel període 2018-2022 i que ja definia la estratègia a seguir en l’àmbit de la prevenció a curt i mig termini. El nou Pla de Prevenció de Residus defineix un sèrie d’accions per a implantar en el municipi en els propers anys que han estat escollides en base a l’actualització del Pla anterior, a criteris de cost econòmic, potencial de prevenció de residus, complexitat d’implementació, etc.

Fruit del conjunt de mesures previstes en el pla, més altres municipals i supramunicipals, s’estima que sobre el 2023 s’assolirà l’objectiu de reducció del 15% en la generació per càpita respecte els valors de l’any 2010. De totes maneres, el document estableix l’objectiu de superar aquest 15% i marca com a fita arribar als 1,15 kg/hab/dia per l’any 2025.

En total, el pla inclou 12 actuacions de prevenció, amb una inversió inicial total de 234.900 euros. Les actuacions previstes són les següents:

 • Reducció de les restes vegetals per mitjà de l’ús com a mulching.
 • Reducció de gots i vaixelles d’un sol ús en les festes populars.
 • Reducció de gots i envasos d’un sol ús en dependències municipals i en actes públics.
 • Promoció d’establiments comercials “a doll”.
 • Promoció de la reducció d’envasos d’un sol ús dels Mercats Municipals.
 • Administració electrònica i reducció del consum de paper a les oficines municipals.
 • Ambientalització dels plecs de clàusules municipals per a la prevenció de residus.
 • Prevenció de residus en l’àmbit firal – Fira de Reus.
 • Bonificacions a la taxa de residus per afavorir la prevenció.
 • Creació d’un espai de préstec de materials d’ús poc freqüent.
 • Creació de mobles a partir de la reutilització de voluminosos.
 • Promoció de la reparació i reutilització de béns i productes.

Per a cada una de les accions recollides en el pla, es defineixen diversos indicadors per avaluar la seva implantació i els seus resultats.

La prevenció de residus comporta un seguit de beneficis de diferent magnitud i context, entre els quals l’estalvi de recursos naturals, la disminució dels impactes ambientals, la millora de la qualitat de vida, la reducció dels costos de la gestió de residus i els beneficis socials associats. A nivell municipal, els beneficis directes estan relacionats principalment amb l’estalvi de costos que poden comportar algunes actuacions, la millora de l’espai públic i les diferents externalitats socials positives generades per algunes de les actuacions de prevenció (generació de llocs de treball, augment de les dinàmiques socials, etc).