L’Ajuntament simplifica els tràmits per iniciar una activitat econòmica a Reus

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquest mes d’abril la Finestreta Única Empresarial (FUE), un únic punt d’atenció a l’empresa o els emprenedors que simplifica i agilitza la tramitació administrativa necessària per poder iniciar una activitat econòmica a la ciutat. La FUE és un instrument d’impuls de l’activitat econòmica que ofereix més comoditat a les empreses —en tant que les gestions es poden fer online i a qualsevol hora del dia—, alhora que agilitza i facilita la gestió per part de l’administració. L’objectiu de la FUE és reduir les barreres administratives a les empreses i emprenedors i facilitar la posada en marxa d’activitats econòmiques.

La FUE és una xarxa interadministrativa impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del portal Canal Empresa per agilitzar els tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica. La FUE és el punt de referència únic dels emprenedors i empresaris en la seva relació amb l’administració. És l’espai físic o virtual des d’on poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la seva activitat, amb independència de quina sigui l’administració responsable de cada tràmit.

Després d’unes setmanes de prova, la FUE de l’Ajuntament de Reus s’ha posat en funcionament a través de mitjans totalment electrònics per a la tramitació de les declaracions responsables d’obertura i de les comunicacions prèvies d’obertura d’activitats econòmiques així com el seu pagament previ exclusivament a través de tarja de crèdit. Aquests són al voltant del 80% dels tràmits que se sol·liciten per agilitzar l’obertura de noves activitats econòmiques a la ciutat i que només es podran fer exclusivament de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Des de l’oficina atenció es donarà assessorament dels tràmits FUE però únicament es podran fer telemàticament.

La comunicació prèvia o la declaració responsable davant la FUE produeix efectes vàlids des de la seva presentació. La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facilta l’administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

Actualment, en aquesta primera fase, no s’han implementat els canvis de nom ni les modificacions de les activitats existents, que també es preveuen en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que es realitzaran en una segona fase aquest 2017.

Per ser usuari de la FUE és requereix disposar de certificat digital, tot i que en la segona fase d’aquest 2017 s’hi podrà accedir a través d’una clau que s’enviarà via SMS, així com des de dispositius mòbils o taules.

La regidoria de Mdi Ambient i Ocupació ha programat una jornada de presentació de la FUE dirigida a representants dels col·legis professionals que més habitualment faran servir el nou servei. A la sessió s’explicaran les característiques de l’eina i el seu funcionament, i s’ha convidat als col·legis d’Enginyers industrial, d’Enginyers tecnics industrial, d’Arquitectes tècnics, i d’Arquitectes.