La subvenció al menjador escolar per al curs 2020-2021 es podrà sol·licitar des del 26 de juny fins al 17 de juliol

Enguany, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus torna a prioritzar l’alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social en les bases aprovades per concedir ajuts individuals per a l’assistència a menjadors escolars de segon cicle d’Educació Infantil, Primària, ESO i alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) per al curs 2020-2021 als centres educatius de Reus. Aquests ajuts municipa ls cobreixen el cost total o parcial del servei i complementen els ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya. Reus és dels pocs municipis de Catalunya que gestiona aquests ajuts, ja que la majoria ho fan a través dels consells comarcals. Els ajuts es podran sol·licitar des del 26 de juny fins al 17 de juliol, tots dos dies inclosos, i l’adjudicació es preveu per a la primera quinzena de setembre. Enguany, amb motiu de la situació generada per la Covid-19, es recomana utilitzar el nou sistema de sol·licitud abreujada per via telemàtica, tot i que també es podrà fer amb cita prèvia o cita telefònica. Per aquest motiu, es recomana a les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs anterior que esperin a rebre un correu electrònic o un SMS amb les instruccions per poder fer el tràmit abreujat de manera més ràpida i fàcil.

Les bases de la Generalitat
Les bases de l’Ajuntament de Reus inclouen els requisits, detallats a continuació, inclosos en les bases de la Generalitat.

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

 • Estar matriculat/da en un centre educatiu d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil, sufragats amb fons públics, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • No estar en acolliment residencial.
 • Fer ús del servei de menjador escolar.

Criteris per a l’atorgament dels ajuts:

 • Càlcul de la renda familiar.
 • Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Enguany, per optar als ajuts es preveuen dos procediments de sol·licitud: abreujat i ordinari. Com a novetat, s’ha activat el procediment abreujat. Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador del curs passat i que no hagin sofert cap modificació en la composició de la seva unitat familiar, dels fills/es pels quals sol·liciten la subvenció, ni en la documentació presentada a la convocatòria pel curs escolar 2019-20 i que compleixin els requisits fixats pel Departament d’Educació per aquest pròxim curs 2020-2021. En aquest cas caldrà signar remotament el document que se’ls hi facilitarà  amb el model abreujat de sol·licitud i ratificant la validesa de les autoritzacions presentades el curs anterior per al curs 2020-2021.

El model ordinari està adreçat a les situacions següents:

 • Noves sol·licituds (alumnat que no va sol·licitar l’ajut el curs passat).
 • Famílies on han canviat els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, separació, defunció, emancipació…).
 • Famílies on han variat els fills/es pels quals es vol sol·licitar l’ajut

Com a excepció, fora del termini de presentació, es contemplen les causes sobrevingudes següents:

 • Alumnat de nova matriculació.
 • Casos derivats des dels Serveis Socials, degudament motivats, amb informe social.
 • Unitats familiars amb situació econòmica greument afectada per causes de força major i degudament justificada documentalment.

Pel que fa a l’import dels ajuts, els criteris establerts per aquest curs asseguren un ajut parcial del 50% (tram 1) o del 100% (tram 2) per a aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a cadascun d’aquests trams.  Com a novetat, aquest curs, per tal de fer front a la situació d’emergència social generada per la Covid-19, la Generalitat subvencionarà el 70% de l’ajut al menjador escolar, en comptes del 50% com en els cursos anteriors. Un topall condicionat a la disponibilitat pressupostària.

Les famílies que tinguin concedit l’ajut assumiran el pagament de la diferència entre l’ajut i l’import del menjador, compromís que adquireixen mitjançant la signatura de la sol·licitud. Abonaran la diferència directament al centre escolar on assisteix el seu fill o la seva filla o a l’entitat que gestioni el servei de menjador.

Les bases de l’Ajuntament de Reus i com sol·licitar l’ajut
La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus ha estat treballant per tal que  en aquesta convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2020-2021 la presentació de les sol·licituds es faci amb les màximes garanties de seguretat a causa de la Covid-19.

La sol·licitud abreujada es podrà realitzar mitjançant dos sistemes:

 • Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2019/2020 i de les quals la Regidoria de Benestar Social de Reus té el seu correu electrònic i el seu telèfon mòbil, rebran un un enllaç per accedir a realitzar el tràmit on podran confirmar les seves dades amb signatura remota. Quan s’accedeix a l’enllaç, el primer que apareix són unes preguntes per tal de determinar si es pot presentar la sol·licitud per aquesta via i, en cas contrari, s’indica l’enllaç de la sol·licitud del model ordinari.
 • Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2019/2020 i de les quals la Regidoria de Benestar Social de Reus en lloc de tenir el seu correu electrònic, té només el seu número de telèfon mòbil, rebran un SMS amb l’enllaç del procediment abreujat que hi ha a reus.cat. per fer el tràmit telemàtic abreujat cal un certificat digital i en cas de que no se’n disposi, indicarà que es faci per tramitació ordinària.

Reus és un dels ajuntaments que més diners destina a aquests ajuts. La convocatòria del curs 2020-2021 preveu una dotació d’1.525.000 euros, ampliable segons les necessitats com en les convocatòries anteriors, entre l’Ajuntament i la Generalitat

Pel que fa als requisits de la subvenció del curs 2020-2021, el llindar de renda aplicable ha augmentat respecte a la convocatòria anterior, facilitant que es puguin beneficiar dels ajuts més famílies, i és el següent:

 • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 euros.
 • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 euros.
 • Altres adults diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 euros.
 • Per a cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 euros.

Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria, ja consolidats, són aquests:

 • Complementació municipal: Enguany, l’Ajuntament complementa l’ajut de la Generalitat per a les famílies amb menys recursos econòmics amb un màxim de 6,23 euros.
 • Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que tots dos membres treballen en horari de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A banda d’aquests casos, l’Ajuntament, també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben mig ajut de la Generalitat fins a arribar als 5 euros, excepte quan reben un ajut superior entre la Generalitat i els complements de l’Ajuntament per altres criteris. Així, sempre es dóna l’ajut que afavoreix més a la família. També es manté el suport a les famílies monoparentals.
 • Compactació: les famílies que rebin mig ajut i ho sol·licitin, també podran compactar. Aquesta demanda s’haurà de fer constar a la sol·licitud.
 • Responsabilitat del beneficiari: a Reus, l’ajut màxim que es pot rebre amb el complement de l’Ajuntament és de 6,23 euros en lloc dels 6,33 euros, que és la subvenció màxima establerta per la Generalitat. Amb aquesta mesura es pretén que la família beneficiària es faci responsable del pagament de 10 cèntims simbòlics, per tal que tingui constància que aquest servei té un cost.

Control de les subvencions
Un cop s’ha concedit la subvenció, es fa un seguiment exhaustiu de l’ajut amb diferents mesures.

Així doncs, la regidoria de Benestar Social inspecciona de forma aleatòria l’assistència al menjador escolar per part de l’alumnat que les seves famílies reben subvencions.

Així mateix, hi ha l’obligatorietat per part de les famílies que reben subvenció de comunicar a l’escola abans de les 10 h del mateix dia si els infants no assistiran. En cas de no avisar, la família ha d’assumir el cost del dia del menjador.

A més, la no assistència injustificada de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de 10 dies consecutius, o de 15 dies no consecutius, compresos en un període màxim de 2 mesos, provoca la suspensió i posterior revocació de l’ajut.

La Regidoria de Benestar Social també vetlla perquè les famílies que durant el curs no fan ús de la subvenció, tot i tenir-la concedida, tramitin la renúncia, per tal de poder destinar els diners a altres famílies que han presentat la sol·licitud per situació sobrevinguda.

Les dades del curs 2019-2020
Aquest curs 2019-2020, s’han rebut 3.739 sol·licituds d’ajuts al menjador escolar, de les quals se n’han concedit 3.008. El curs 2018-2019 se’n van rebre 3.501 sol·licituds i se’n van concedir 2.696. Per tant, aquest curs, s’han beneficiat de la subvenció 312 alumnes més que durant el curs anterior.