El Ple de l’Ajuntament de Reus aprova traspassar a la Generalitat els crèdits per finançar l’Hospital Sant Joan

El Ple de l’Ajuntament de Reus, reunit aquest divendres, 3 d’abril en sessió telemàtica per primera vegada en la història de la corporació, ha acordat la manera de traspassar a la Generalitat de Catalunya les obligacions dels crèdits concertats per l’Ajuntament de Reus a través de l’empresa Reus Serveis Municiaps, SA, per a la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus.

El plenari ha ratificat la modificació puntual del Conveni regulador de les diferents operacions i actuacions entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea d’influència.

A la pràctica, la modificació suposa definir la manera com la Generalitat es farà càrrec dels del préstec sindicat i del préstec bilateral concertats per finançar les obres.

Pel que fa al préstec sindicat, la Generalitat de Catalunya no s’ha assolit un acord amb les entitats financeres per adquirir el préstec. Per mantenir l’acord signat, la Generalitat concedirà un préstec a Reus Serveis Municipals SA, en les mateixes condicions financeres que el préstec actual, per tal que l’empresa municipal pugui destinar tot l’import a amortitzar anticipadament el préstec sindicat amb les entitats financeres. La Generalitat anirà fent efectives les quantitats amb anterioritat a les dates en què l’empresa municipal hagi de fer els pagaments previstos a les entitats finaceres

Pel que fa al préstec bilateral, la Generalitat sí que ha assolit un principi d’acord sobre el preu de l’adquisició del préstec, i en subrogarà les obligacions.

Serveis de neteja i recollida de residus
D’altra banda, el ple de l’Ajuntament ha ratificat dos decrets de l’Alcaldia relatius al contracte de neteja viària i recollida de residus municipals.

Un, modifica els termes de la pròrroga del servei, prevista fins a nova adjudicació, per tal d’establir una previsió de lloguer de maquinària, per un import màxim anual total de 958.145,76 euros (IVA inclòs). La maquinària, que s’incorporarà a la prestació del servei a petició dels serveis tècnics municipals, és la següent:

  • 5 recol·lectors de compactadors de càrrega lateral.
  • 1 recol·lector compactador de càrrega posterior de 6-0m3
  • 1 recol·lector compactador bicompartimentat de càrrega posterior
  • 2 recol·lectors bicompartimentats petits
  • 1 rentacontenidor de càrrega lateral
  • 6 vehcles auxiliars
  • 1 escombradora petita
  • 1 escombradors gran

L’altre decret, és el de la revisió de preus del servei, corresponent a l’any 2020, que es fixa en un import de 10.238.797,13 euros (més l’IVA).