Reus posa en marxa el primer Pla Local de la Infància i l’Adolescència

En aquest marc, el PLIA desenvolupa set eixos: participació; transversalitat; igualtat d’oportunitats; protecció, urbanisme, mobilitat segura i espai públic; salut, i comunicació.

Ple telemàtic de l'Ajuntament de Reus.

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 22 de gener, el primer Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA), que estarà vigent fins a l’any 2024, quan caldrà revisar-lo de nou, avaluar-lo i actualitzar-lo. L’objectiu del pla és millorar l’atenció que es fa als 20.0000 infants i joves d’entre 0 i 18 anys que aproximadament viuen a la ciutat i que representen una cinquena part de la població total, de manera especial als que viuen en situació de vulnerabilitat i de risc.

Per aconseguir aquest objectiu, el PLIA té en compte la normativa actual en l’àmbit internacional, estatal i nacional i es basa en una diagnosi de la situació de la infància i l’adolescència de Reus elaborada per la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) durant el primer semestre de l’any 2020. En aquest marc, el PLIA desenvolupa set eixos: participació; transversalitat; igualtat d’oportunitats; protecció, urbanisme, mobilitat segura i espai públic; salut, i comunicació. Cadascun d’aquests set eixos estratègics té un objectiu general, uns objectius específics, unes accions i actuacions, uns indicadors, una connexió amb els quatre eixos del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 i amb altres plans municipals, un lideratge, un pressupost i una temporalitat. A més, el PLIA és un dels requisits necessaris perquè UNICEF reconegui Reus com a Ciutat Amiga de la Infància.

El PLIA és un treball transversal, coordinat per la Regidoria de Benestar Social i que compta amb un equip motor format per les regidories de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Salut i Ciutadania, Seguretat i Convivència i Educació. Per això, l’execució del PLIA correspondrà a diversos serveis de l’ajuntament i, per tant, caldrà treballar de manera coordinada amb l’objectiu d’aconseguir més eficàcia i eficiència dels recursos i abordar millor les intervencions.

El PLIA parteix d’experiències anteriors com el Pla de la infància i l’Adolescència per la Igualtat d’Oportunitats (PIAIO) 2014-2018 i la Taula Local d’Infància de Reus, constituïda l’any 2016 amb l’objectiu de potenciar la coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència i la detecció i la intervenció davant de situacions de risc o de desemparament.

Conclusions de la diagnosi del PLIA
Les principals conclusions de la diagnosi del pla són les següents:

 • Participació de la infància, l’adolescència i les famílies en la presa de decisions i fluïdesa de la relació amb l’Ajuntament. Fomentar la participació infantil i adolescent. Millorar i actualitzar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i la infància, l’adolescència i les famílies.
 • Coordinació de les àrees que treballen pel benestar de la infància i l’adolescència, millorant-la i actualitzant-la en tot allò que convingui.
 • Crear una dinàmica de treball i avaluació basada en els indicadors, incorporant avaluacions en les polítiques en matèria d’infància i adolescència.
 • Lluitar contra la pobresa infantil i les desigualtats.
 • Intervenció en l’escolarització: fracàs escolar, absentisme, assetjament i segregació.
 • Urbanisme, mobilitat i ús de l’espai públic amb perspectiva d’infància.
 • Prevenció de trastorns de salut mental i promoció del benestar psicològic i subjectiu.

Els set eixos del PLIA
El pla s’estructura en els 7 eixos següents:

 • Eix Participació. Objectiu general: Fomentar i impulsar la participació infantil i juvenil. Objectius específics:Inc orporar la infància i l’adolescència en tots els processos de participació que es fan a la ciutat. Millorar el funcionament del Consell d’Infants i del Consell de Joves. Destinar eines i recursos per fomentar la participació d’infants i joves.
 • Eix Transversalitat: Objectiu general: Incorporar transversalment la perspectiva dels infants i adolescents a les polítiques públiques i actuacions municipals. Objectius específics: Incorporar al PAM la mirada dels infants. Potenciar i consolidar espais de coordinació.
 • Eix Igualtat d’oportunitats. Objectiu general: Vetllar perquè tots els infants i adolescents tinguin igualtat d’oportunitats per al seu desenvolupament personal, social i familiar. Objectius específics: Posar les famílies al centre de les polítiques de ciutat. Fomentar la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’àmbit educatiu. Afavorir més i millors espais d’educació no formal vetllant per garantir l’accés de tots els infants i joves. Ampliar les oportunitats d’esport i lleure per a infants i adolescents.
 • Eix Protecció. Objectiu general: Vetllar per la protecció i el benestar de tots els infants i adolescents. Objectius específics: Tenir cura de l’atenció dels infants i adolescents vulnerables i en risc. Donar consells als infants i adolescents mitjançant xarrades als centres educatius. Fomentar la prevenció i atenció de qualsevol tipus de violència vers els infants i adolescents.
 • Eix Urbanisme, mobilitat segura i espai públic. Objectiu general: Transformació urbana amb perspectiva d’infants i adolescents. Objectius específics: Ampliar les zones verdes i d’esbarjo, espais de trobada i promoció de la salut. Fomentar la mobilitat segura i no contaminant. Incorporar la mirada d’infants i adolescents en la planificació de la ciutat. Promocionar el servei d’educació viària per tal que els infants i adolescents puguin tenir coneixements teòrics i pràctics del comportament òptim a la via pública (amb la utilització del Parc Infantil de Trànsit). Manteniment i ampliació de carrils bicis així com els seus aparcaments.
 • Eix Salut. Objectiu general: Promoció de polítiques públiques per garantir la salut emocional, social i física d’infants i adolescents de la ciutat. Objectius específics: Oferir informació, assessorament, acompanyament i suport a infants i adolescents a través del desenvolupament de les habilitats de competències socioemocionals. Fomentar la prevenció i el tractament de conductes de risc a la infància i adolescència. Promocionar un grup de recerca de salut integral des de la Taula Local d’Infància i Adolescència.
 • Eix Comunicació. Objectiu general: Adequar els canals de comunicació i informació amb els infants, els adolescents i les famílies. Objectius específics: Explorar mecanismes nous i innovadors per fer fluir la informació de manera bidireccional entre Ajuntament, infants, adolescents i famílies. Millorar i facilitar l’accés comprensible a la informació publicada per l’Ajuntament tot garantint la transparència i el retiment de comptes. Fer ús d’un llenguatge clar, senzill i entenedor en qualsevol de les comunicacions dirigides als infants i adolescents.

Reus, Ciutat Amiga de la Infància (CAI)
A l’hora d’elaborar el PLIA també s’han tingut en compte els cinc objectius, recollits a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, que ha d’aconseguir una ciutat, com Reus, que enguany aspira a ser reconeguda com a amiga de la infància per UNICEF:

 • Que cada nen, nena i adolescent sigui valorat, respectat i tractat justament.
 • Que les veus, necessitats i prioritats de cada infant s’escoltin i es tinguin en compte en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten.
 • Que tots els infants tinguin accés a serveis essencials de qualitat.
 • Que tots els infants visquin en entorns segurs i nets.
 • Que tots els infants tinguin l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.