Ja es poden sol·licitar les beques menjador pel pròxim curs

El Consell Comarcal del Baix Camp obre el període per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar i finalitza el 31 de maig

El Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Camp obre el període per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar pel pròxim curs 2017/2018 que es podrà tramitar fins el dia 31 de maig del 2017.

Per tenir accés a aquestes beques caldrà que els alumnes estiguin matriculats en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

Per determinar l’import de cada ajut de menjador escolar, es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que detallem a continuació:

Primer adult (sustentador principal): 9.667,30€.
Segon adult (sustentador principal): 4.833,60€.
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€.
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€.

Per sol·licitar i tramitar els ajuts individuals de menjador escolar pel pròxim curs s’ha de portar una documentació obligatòria:

-L’imprès de sol·licitud amb l’IDALU: *IDALU, és el codi identificador de cada alumne dins el -Registre d’Alumnes del Departament d’Ensenyament (RALC).
-El volant de convivència actual (expedit per l’Ajuntament) o d’empadronament.
-La fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat.
-La fotocòpia del llibre de família.
-Document d’autorització dels ingressos contributius. Per autoritzar a les administracions a poder consultar totes les dades per a la tramitació de l’ajut.
-Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzada.
-Certificat d’imputacions íntegres de l’exercici 2016 (expedit per l’Agència Tributària).
-Certificat actualitzat del SEPE de prestació d’atur i quantia durant el 2016 (en cas d’estar en situació d’atur).
-Certificat acreditatiu de l’import total percebut del PIRMI durant l’any 2016 (pels perceptors d’aquest ajut).
-Certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la quantia durant el 2016 (per pensionistes).
A part d’aquesta documentació obligatòria cal destacar que els sol·licitants podran presentar una documentació complementària com per exemple el carnet de família nombrosa, monoparental, casos d’acolliment, discapacitat d’algun dels membres de la unitat familiar, certificat de distància entre el domicili i el centre, ajuts al lloguer d’habitatge, etc.

El termini per presentar tota la documentació juntament amb la sol·licitud finalitza el 31 de maig i s’ha de presentar en el centre d’ensenyament corresponent. Un cop tramitada la sol·licitud, el centre haurà de presentar la documentació rebuda al Consell Comarcal del Baix Camp per la seva valoració, finalitzant aquest últim termini el 9 de juny de 2017.

Els ajuts individuals de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal del Baix Camp estan finançats per Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.