L’Ajuntament de Cambrils proposa l’adjudicació de 17 guinguetes a les platges de Cambrils

La Mesa de Contractació ha puntuat les 19 ofertes presentades al concurs públic per l’explotació dels espais

La mesa de contractació de l’Ajuntament de Cambrils ha proposat l’adjudicació de 17 guinguetes a les platges de Cambrils a les diferents empreses que van presentar ofertes en el procediment obert per regularitzar aquestes instal·lacions. Ara els licitadors seleccionats han d’aportar la documentació requerida i dipositar la garantia per poder formalitzar l’adjudicació definitiva.   

El govern municipal ha valorat molt positivament l’èxit de participació de les empreses a la convocatòria, ja que s’hi van presentar 19 ofertes i només han quedat deserts 4 dels 21 lots de la licitació. Cal tenir en compte que aquest estiu hi havien 18 guinguetes en funcionament.   

La renovació de les guinguetes per la temporada 2022 respon a la voluntat de regularitzar la situació d’aquest tipus d’instal·lacions, d’acord amb les obligacions que estableix la llei. El procediment de licitació, que limitava la presentació d’ofertes a un màxim de 3 lots per persona licitadora, ha garantit el compliment dels principis legals, pel que fa a la lliure concurrència, la no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.  

Tot i que en un principi es va donar com a termini per presentar ofertes el passat 2 d’agost, finalment l’Ajuntament va ampliar aquesta possibilitat fins al dia 16 d’agost per facilitar la màxima concurrència de persones i empreses interessades. 

El concurs de mèrits es va establir tenint en compte criteris de valoració de les ofertes que garantissin els principis d’objectivitat establerts a la legislació patrimonial reguladora de l’autorització. Així, es va garantir el ple respecte als principis d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat. 

El termini de l’adjudicació es va establir en quatre anys, que és el màxim que permet la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del Litoral, que en el seu article 11.g) fixa el termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l’explotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir els quatre anys. 

L’objectiu és aconseguir, amb un model més homogeni, una imatge més moderna, actual i funcional de les instal·lacions, garantint la singularitat de les guinguetes i mantenint uns estàndards mínims de qualitat. A partir del número de guinguetes instal·lades històricament a les platges de Cambrils, s’ha realitzat un nou disseny i s’han reubicat aquestes noves instal·lacions, tenint en compte diferents criteris tècnics.  

Les actes de la mesa de contractació i informes tècnics es poden consultar en aquest enllaç del perfil de contractant.  

Puntuació de les propostes admeses: 

Lot Guingueta Licitador Punts 
Platja de l’Ardiaca (Urcamedi. C. Fragata) LUIS ANGEL RANDO GALLEN 66,5 
Platja de l’Ardiaca (Alçada Càmping Joan) CAMPING JOAN 88 
Platja de l’Ardiaca (Zona verda. C. Logronyo) AUNAR GROUP 2009 SL 94 
Platja de la Llosa (Hotel El Dorado Playa) HOTEL DORADO PLAYA 82 
Platja de la Llosa (Zona verda. C. Gladiols) GESTIHOTELS CAMBRILS 69,5 
Platja de la Llosa (Alçada Edifici Etoile) FOODIECLUB21 100 
Platja Horta Sta. Maria (Av. Horta Sta. Maria) No presentat — 
Platja Prat d’en Forés (Costat CNC) FOODIECLUB21 100 
Platja Prat d’en Forés (C. Riudoms) EXPLOTACIONES TURÍSTICAS Y HOSTELERAS SACALO SL 82 
10 

 

Platja Prat d’en Forés (Av. Beethoven) AUNAR GROUP 2009, SL 94 
FOODIECLUB 21 SL 79,29 
11 Platja Prat d’en Forés (Pi Rodó) PEPITO BELLOTA SL 94 
12 Platja del Cavet (Zona verda C. L. Góngora) EXPLOTACIONES TURÍSTICAS Y HOSTELERAS SACALO SL 82 
13 

 

Platja de l’Esquirol (Torre Esquirol) AUNAR GROUP 2009, SL 94 
EXPLOTACIONES TURÍSTICAS Y HOSTELERAS SACALO SL 65,7 
14 Platja de l’Esquirol (Zona verda Haus Am Meer) No presentat — 
15 Platja de Vilafortuny (C. San Marino) LUIS ANGEL RANDO GALLEN 66,5 
16 Platja de Vilafortuny (Zona verda C. Marina) LUIS ANGEL RANDO GALLEN 66,5 
17 Platja de Vilafortuny (Zona verda C. Pinar) EXPLOTACIONS D’ALBERT SL 79,5 
18 Platja de Vilafortuny (Hotel Best Cambrils) No presentat — 
19 Platja de Vilafortuny (Oasi platja. C. Estrasburg) No presentat — 
20 Platja Cap Sant Pere (Hotel Best Marítim) EXPLOTACIONS D’ALBERT SL 79,5 
21 Platja Cap Sant Pere (Límit terme Salou) EXPLOTACIONS D’ALBERT SL 

79,5