El Ple de Cambrils aprova un nou reglament dels símbols, els honors i les distincions

Les distincions s’han ampliat amb les Medalles al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu per valorar proeses de la ciutadania en aquests àmbits

El Ple municipal de Cambrils ha aprovat inicialment un nou reglament regulador del protocol, els símbols, els honors i les distincions de Cambrils que introdueix nous reconeixements com les medalles al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu, n’incorpora d’altres que ja s’estaven duent a terme des de fa anys, i aprova la creació de la Galeria de ciutadans i ciutadanes il·lustres.  

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha exposat avui al Ple els principals canvis i novetats i ha explicat que  la tramitació de la norma dona compliment a la responsabilitat que té l’Ajuntament de vetllar pels símbols que li són propis, de fer públic el reconeixement d’aquells mèrits que suposin un bé per a la col·lectivitat local, d’ordenar els seus actes, de regular la participació dels càrrecs electes en els actes oficials, de recollir la seva tradició i de promoure el reglament preceptiu que contempli aquests elements. 

L’Ajuntament ja disposava d’un reglament, aprovat el 2009, però en els darrers anys s’havia constat la necessitat de renovar-lo a fons per adaptar-lo a la realitat; regular més extensament l’ús dels símbols municipals; simplificar el procediment d’atorgament de d’honors i distincions, que a partir d’ara es concediran amb una freqüència biennal; ampliar la regulació del protocol i el cerimonial amb la classificació d’actes, afegir un capítol dedicat al dol municipal i incloure-hi altres preceptes que no es trobaven regulats. 

Amb aquest objectiu, es va constituir una Comissió d’Estudi del Reglament amb representació de tots els grups municipals que ha tractat, treballat i debatut els diferents punts durant el mes de maig i part de juny, i que ha elaborat l’avantprojecte que avui ha aprovat inicialment el Ple. Simultàniament, es va formular una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament per recollir l’opinió dels subjectes potencialment afectats per la norma.  

El reglament a provat pel Ple se sotmetrà informació pública durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant publicació de l’edicte corresponent al BOP, al DOGC, a un diari i al Tauler d’edictes de la Seu electrònica municipal per tal que els interessats puguin formular les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns. En el cas que no se’n presentin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. En el cas d’haver-hi al·legacions es resoldran expressament i s’aprovarà definitivament pel Ple municipal amb notificació expressa als interessats que les hagin formulat. 

El reglament 

El reglament està estructurat en un títol preliminar i quatre títols. El Títol preliminar recull les disposicions generals, l’objecte del reglament, l’àmbit d’aplicació i les definicions de les diferents figures regulades. 

El Títol primer regula els símbols del municipi i el seu ús (els usos permesos i no permesos de l’escut i la bandera, el procediment d’autorització del logotip, i la protecció i el compromís de regularitzar-los a la normativa catalana.  

El Títol segon està dedicat al protocol i al cerimonial i consta de tres capítols. El primer classifica els tipus d’actes municipals, el segon regula la prelació i participació dels membres de la corporació en aquests actes i el tercer se centra en el dol oficial municipal. 

El Títol tercer és el més extens, amb vuit capítols, i regula els honors i les distincions. El primer capítol classifica els honors i les distincions, la seva naturalesa i el règim d’incompatibilitats. El segon tracta sobre els nomenaments honorífics, el seu règim jurídic i les seves incompatibilitats. El tercer regula les distincions honorífiques, introdueix les noves mencions honorífiques i aprova la creació de la Galeria de ciutadans i ciutadanes il·lustres per preservar en la memòria col·lectiva totes aquelles persones honorades amb alguna distinció.  

El capítol quart regula el procediment de concessió dels honors i distincions, on es preveu que la Junta de Portaveus es constitueixi en Comissió d’honors i distincions i debati la proposta que es portarà posteriorment al Ple per la seva aprovació.   

El capítol cinquè regula reconeixements com la denominació d’una via pública, un complex urbà o un equipament municipal amb el nom d’una persona vinculada a la població, la instal·lació de monuments i plaques commemoratives en homenatge a persones que hagin realitzat tasques destacades en benefici de la ciutat, el lliurament de plaques a entitats locals i a empreses, les jubilacions del personal municipal o el reconeixement a la longevitat.   

Aquest apartat també recull una sèrie de reconeixements honorífics que fa temps que s’estaven duent a terme com l’homenatge a les parelles que celebren les noces d’or, la recepció institucional a les Camí o Maria del Camí i les medalles als membres de la Policia Local. Finalment, els capítols setè i vuitè regulen la imposició i la pèrdua dels honors, les distincions i els reconeixements. 

El Títol quart i darrer regula la iniciativa i el procediment a seguir per aprovar els agermanaments. Finalment, la disposició addicional preveu l’oficialització de l’escut i de la bandera en un termini de dos anys des de l’aprovació d’aquest reglament, i la disposició derogatòria deroga l’antic reglament regulador del protocol, els honors i les distincions de Cambrils.