La població de Reus arriba a xifres històriques

El creixement s'ha produït durant aquests dos darrers anys. El 2019, es van empadronar gairebé 2.000 persones

En imatge, la regidora Mariluz Caballero. Foto CEDIDA

Reus ha recuperat població en els darrers anys, a 10 de juliol de 2020 es va situar en 107.299 persones empadronades. La xifra arriba als màxims històrics a què Reus va arribar entre els anys 2008 I 2012. Entre 2015 i 2017, la xifra d’empadronats es va situar en els nivells més baixos, en unes 103.000 persones. Les xifres del padró són vives I la dada oficial, pendent de confirmar per l’Institut Nacional d’Estadística és d’1 de gener, quan la xifra d’empadronats es va situar en 106.161 persones.

El creixement s’ha produït els darrers 2 anys, sobretot el 2019, quan el número d’empadronats ha augmentat en gairebé 1.000 i 2.000 persones, respectivament. Entre 1 de gener de 2017 i 1 de gener de 2020, el número d’empadronats ha crescut un 2,59%.

L’evolució de les dades d’empadronament confirma que Reus és un municipi amb una qualitat de vida i un dinamisme econòmic prou atractius com per residir-hi i formar-hi una família.

L’increment de població s’ha produït per una acceleració de les altes registrades el 2018 i, especialment, el 2019, en relació a la mitjanes dels anys anteriors.

  • El gruix de noves altres és, tradicionalment, de persones provinents d’altres punts de l’estat. Durant el dos anys de creixement (2018 i 2019), cada any s’han donat d’alta al padró unes 3.600 persones provinents d’altres municipis de l’estat; una mitjana que representa 425 persones més que en relació al 2017, l’any de menys noves altes al padró dels últims anys.
  • L’augment de població provinent de l’estranger experimenta un creixement similar, per bé que el pes que representa sobre el total de nous empadronats és inferior. Els 2018 i 2019 es van empadronar cada any unes 1.300 persones a Reus provinents d’altres països, el que representa una mitjana anual de 500 persones més en relació a 2017.
  • Els naixements s’han mantingut estables en els darrers 5 anys, tot i un cert retrocés de 100 el 2019 en relació al 2018. La mitjana se situa en els 800 naixements anuals.

L’acceleració del creixement de la població es confirma amb les dades de baixes de 2018 i 2019. Menys gent marxa de Reus.

S’observa una lleu tendència a la baixa en el capítol que representa el gruix de les baixes. Menys gent abandona la ciutat per anar a altres poblacions. Els anys 2018 i 2019, unes 2.600 persones s’han donat de baixa del padró cada any per marxar cap a altres municipis de l’estat, el que representa una mitjana anual de 86 persones menys que el 2017.

També baixa el número de gent que marxa de Reus per anar a l’estranger. Els 2018 i 2019, s’han donat de baixa 150 persones cada any, una mitjana que representa 46 persones menys que el 2017, l’any de menys població.

Finalment, el número de baixes per defunció també es manté estable els últims cinc anys, per sobre de les 900 persones.

Amb tot, la població d’origen de fora de l’estat espanyol representa a Reus el 17% del total, un índex que es manté estable des de fa anys. En conjunt hi ha empadronades persones d’un centenar de nacionalitats diferents.