Salou destina 85.260 euros per fomentar la igualtat d’oportunitats als centres educatius

El termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per material escolar, per alumnes de llars d’infants municipals i per transport escolar finalitzarà el 25 de juliol, mentre que el de les subvencions per centres educatius i AMPES acabarà el 26 de juliol

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salou obre noves convocatòries de subvencions per material escolar i llibres, estudis universitaris, alumnes de llars d’infants, centres educatius, i transport escolar, pel curs 2017-2018. Aquestes subvencions tenen com a finalitat ajudar en la despesa educativa a aquelles famílies que ho sol·licitin i necessitin atesa la seva condició socioeconòmica. L’Ajuntament també subvenciona l’activitat de les AMPES com a forma de recolzament a la tasca que realitzen dins els centres educatius. L’Ajuntament de Salou destinarà un total de 85.260 euros en el conjunt de convocatòries.

La regidoria atorgarà un total de 53.000 euros a la concessió de subvencions per activitats educatives dels centres educatius i AMPAS, per tal de subvencionar i donar suport als projectes educatius realitzats durant l’any en curs o curs de la convocatòria de les llar d’infants, escoles públiques i concertades d’infantil, primària, secundària i instituts i AMPAS dels centres educatius del municipi de Salou. Podran ser objecte de subvenció els programes, activitats o projectes que contemplin activitats i recursos socioeducatius i d’innovació que es realitzin en el marc del projecte educatiu del centre i que tinguin relació amb coneixement de l’entorn i la interrelació social i cultural amb el medi ambient; la innovació i la investigació científica o tecnològica; l’educació per la diversitat; l’educació per la Pau; l’educació en valors; l’augment de la participació dels pares i mares a la comunitat educativa; la promoció dels valors com el civisme, el respecte als altres en tots els àmbits, els drets humans, la participació, etc.; i la participació de les mares i pares a l’AMPA i a la comunitat educativa en general. En cap cas seran objecte de subvenció les obres d’infraestructura o la part dels projectes que en el seu cas, es refereixin a les mateixes. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de juliol.

Un total de 12.000 euros s’atorgaran en subvencions per material escolar i llibres. L’objecte d’aquestes subvencions és regular l’atorgament d’ajuts a les famílies per a l’adquisició de llibres material escolar, per a possibilitar l’inici i/o continuïtat dels estudis del segon cicle d’educació infantil, de primària, secundària, Batxillerat i Cicles formatius dels infants i/o adolescents a càrrec. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de juliol.

L’Ajuntament de Salou també destinarà 10.260 euros a subvencions per a estudis universitaris, adreçades a estudiants empadronats a Salou que durant el curs 2017-2018 hagin cursant 2n de BAT complet o l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior de forma presencial al municipi. En aquest cas, el termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 5 d’octubre de 2018.

Per altra banda, es destinarà un total de 5.000 euros a les subvencions per alumnes de llars d’infants municipals, per tal de fomentar l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal que els alumnes hagin estat matriculats en una llar d’infant municipal durant el curs que es convoca la subvenció i que un dels progenitors hagi estat empadronat al municipi de Salou amb una antiguitat mínima d’un any, a comptar des de l’inici de curs de la convocatòria, entre d’altres requisits. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de juliol.

Per últim, l’Ajuntament de Salou destinarà fins a 5.000 euros als ajuts individuals de transport escolar, adreçats a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d’educació infantil en centres educatius de la ciutat de Salou sufragats amb fons públics. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de juliol.