Qualitat, eficiència i sostenibilitat de la xarxa, objectiu del Pla d’inversions d’Aigües de Reus 2018

Compta en el pressupost enguany amb un pla d’inversions d’1.850.000 euros

0
440

Aigües de Reus, divisió de la societat reus Serveis Municipals SA, compta en el pressu-post enguany amb un pla d’inversions d’1.850.000 euros. El manteniment de la qualitat del servei, l’eficiència i la sostenibilitat, són els principals trets de les actuacions que es duran a terme al llarg d’enguany. El gruix de les inversions es destinarà a impulsar ac-tuacions de millora de la xarxa d’abastament i sanejament municipal en diversos barris de la ciutat.

El regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, opina que “el pla d’inversions no es limita a fer front a les urgències i a realitzar les in-tervencions que són més necessàries, sinó que també ha de garanteix el manteniment a llarg termini, la seva eficiència i la sostenibilitat en el temps, d’acord amb una legislació i una exigència social cada cop més gran”.

Obres a les infraestructures
La partida més elevada té a veure amb el manteniment i millora de les “infraestructures físiques”. Pel que que fa a la xarxa d’abastament i sanejament, s’han programat obres en diverses zones: barri de la Immaculada; Mas Carpa; Nucli Antic; Tomb de Ravals; entre el carrer de Mont-roig i l’avinguda Països Catalans; i entre el carrer Alcalde Pascual i el Camí de Riudoms.

Algunes de les intervencions poden variar en funció d’altres inversions que actualment s’analitzen amb l’Agència Catalana de l’Aigua, com la substitució de grans col·lectors de la ciutat.

El pla d’inverions també preveu una partida per a aquelles actuacions de reparació o de reposició que calgui realitzar en cas d’emergència.

També es preveu una important intervenció de millora de la qualitat de l’aigua dels pous de l’àrea de Bellissens. L’objectiu és impulsar obres de recuperació de recursos hídrics de la pròpia conca hidrogràfica, la qual cosa passa per implantar sistemes de trac-tament de nitrats que garanteixin la qualitat de l’aigua que s’obté de nou.

Avança la telelectura
El pla d’inversions també preveu seguir renovant bona part del parc de comptadors per d’altres que permeten la telelectura, que va començar el 2017. El pla de substitució rep aquest any un important impuls, tot i que l’execució s’allargarà diversos exercicis.

En paraules de Daniel Rubio “intentem fer cada cop més eficient i transparent la gestió quotidiana del servei i, en aquest sentit, la telelectura és un sistema de lectura dels comptadors a distància, que facilita al client el seu consum d’aigua en qualsevol mo-ment i que, per tant, en potencia la informació i afavoreix l’estalvi d’aigua i un ús enca-ra més responsable”.

Entre d’altres avantatges, el sistema permet a la ciutadania conèixer en temps real el seu consum, configurar alarmes quan se superi un consum determinat o detectar un possible escapament.

En paral·lel a la renovació dels comptadors, s’instal·len en llocs estratègics uns concen-tradors que permeten recollir tots dades i fer-les arribar a les oficines centrals. Aquestes dades, un cop el sistema estigui operatiu, es gestionaran de manera centralitzada i permetran fer un gir al servei de facturació als clients. Entre d’altres avantatges, la xarxa de telemesura permet eliminar les lectures per part dels agents i, en conseqüència, evi-tar possibles errors.

Monitorització de la xarxa
Una altra partida inclosa al pla d’inversions busca la millora del sistema de monitorització i control de la xarxa amb millores en els mecanismes de control de l’abastament d’aigua. Es tracta d’un sistema que permet tenir més informació de l’estat de la xarxa i detectar amb celeritat quan es produeix algun problema.

La inversió s’emmarca en el model de gestió que fa anys està implanta Aigües de Reus, que busca una major eficiència i sostenibilitat mediambiental, iva encaminat a la millo-ra del servei a l’usuari. En aquesta línia de treball, és fonamental la implantació de sis-temes que garanteixin una major eficiència en les xarxes de distribució i subministra-ment de l’aigua potable. Així, la xarxa de distribució de la ciutat ja disposa de sistemes de monitorització, que, per exemple, permeten visualitzar en temps real les variables de cabals i de pressions a tota la xarxa de distribució. Un sistema de monitorització que, paulatinament, cal anar actualitzant i perfeccionant de cara a una major eficiència.

En opinió del regidor responsable del servei, Daniel Rubio, “els ciutadans, sovint, no són conscients de fins a quin punt hi ha complexitat darrera d’un fet tan quotidià com obrir l’aixeta o dutxar-se, però el cert és que hi ha eines tecnològiques que ens permeten saber, fins i tot, si hi ha problemes de pressió en algun punt concret de la xarxa, per exemple”.

Altres inversions
Aquest 2018 també s’han programat actuacions d’acord amb la legislació i les directives vigents, que preveuen que els gestors de la xarxa de sanejament instal·lin en punts que hi hagi abocaments al medi instruments de mesura per controlar i avaluar els sobre-eiximents en cas d’episodis de pluja. Es compta, amb una xarxa de sondes que recullen i envien les dades corresponents a les oficines d’Aigües de Reus per al seu tractament, gestió i avaluació.

També hi ha una petita partida de destinada al Sistema d’Informació Geogràfica, un sis-tema informàtic a través del qual es realitza l’explotació de les xarxes d’abastament i sa-nejament, tot actualitzant de forma permanent la informació de les diferents infraes-tructures hidràuliques.

Les inversions programades per aquest any es completen amb l’adquisició de nous equipaments de diversos tipus necessaris per a la prestació del servei, entre el qual hi ha la compra cromatògraf iònic per al laboratori que Aigües de Reus té habilitat a l’Estació de Depuració d’Aigües i l’adquisició de material informàtic.

FER UN COMENTARI