Les obres de les EDARS de la Torregassa i del Papiolet van a bon ritme

El principal objectiu és evitar les males olors i fer una correcta eliminació de les aigües residuals

Imatge de les edars de la Torregassa i del Papiolet. Foto: Aj. Sant Jaume

Les actuacions per condicionar les Estacions Depuradors d’Aigües Residuals (EDARS) de la Torregassa i del Papiolet estan en marxa.

Els projectes d’aquestes EDARS són molt semblants i cadascuna està constituïda per un tamís de desbast que recollirà els sòlids del clavegueram i els dipositarà en un contenidor que es buidarà periòdicament. La resta de sediments passaran per dos tancs que permetran l’eliminació de la matèria articulada sedimentable i la dels flotants. Finalment es desguassa l’aigua sobrant de la bassa amb molta més qualitat que la que es filtra actualment, ja que fins ara l’abocament del clavegueram anava directe a la bassa.

Una altra actuació que es farà serà tancar els perímetres de les dues EDARS.

Les obres avancen a molt bon ritme, tot i que encara falta el tancament del perímetre i de la connexió a la xarxa elèctrica. Una intervenció que es preveu que finalitzi a finals d’octubre. El cost de les obres l’assumeix el Consell Comarcal del Baix Penedès ja que és l’ens responsable de les EDARS.