L’Ajuntament de la Bisbal subvencionarà el pagament de l’IBI a les famílies més desfavorides

Els beneficiaris rebran una subvenció del 60% de la quota de l’IBI de l'exercici 2018 amb un màxim de 300€

Imatge de la Bisbal del Penedès. (Cedida)

La Junta de Govern Local ha aprovat els beneficiaris de les subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos corresponents a l’exercici 2018. L’any passat va ser el primer any que es van convocar aquestes subvencions i ara s’han aprovat els beneficiaris. En total, rebran la subvenció tres famílies, una d’elles per 299,39€ i les altres dues per 300€ cadascuna.

Aquesta subvenció sobre la quota líquida de l’IBI s’adreça a propietaris o llogaters als quals se’ls repercuteix la quota en el rebut de lloguer. Per poder rebre la subvenció cal que visquin i estiguin empadronats a l’habitatge (que ha d’estar a la Bisbal del Penedès), que tinguin uns ingressos bruts inferiors als referenciats a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i, en cas de resultar beneficiaris, podran rebre una subvenció del 60% de la quota de l’IBI, amb un màxim de 300€. La finalitat d’aquest ajut és contribuir al sosteniment del col·lectiu de persones vulnerables al risc de pobresa i d’exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

Per a aquesta convocatòria s’hi han presentat 8 sol·licituds, 5 de les quals no compleixen els requisits per diversos motius, entre ells, que els sol·licitants tenen altres propietats, que no han aportat la informació que se’ls va requerir al mes d’octubre o que la persona sol·licitant no és la persona titular del rebut de l’IBI i no ha pogut justificar que assumeix aquest pagament.

REQUISITS PER REBRE LA SUBVENCIÓ

Per poder rebre aquesta subvenció, la persona sol·licitant havia d’estar empadronada a l’habitatge per al qual se sol·licitava la subvenció, que havia d’estar situat a la Bisbal del Penedès. El sol·licitant també havia de ser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pel seu habitatge habitual com a propietari de l’immoble, se li havia de repercutir la quota en els rebuts de lloguer en ser subjecte passiu de l’IBI o havia de tenir l’IBI repercutit al rebut de lloguer en la data de meritació de la quota subvencionada. També era necessari que el sol·licitant no fos propietari d’altres immobles urbans (ni la persona sol·licitant ni cap de les persones empadronades en el mateix habitatge). Així mateix, la persona sol·licitant i les persones empadronades a l’habitatge, havien de tenir uns ingressos anuals bruts iguals o inferiors al llindar d’ingressos referenciats a l’IRSC i estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la resta d’Administracions Públiques i la Seguretat Social, tal com estableix la normativa vigent.