La Bisbal no accepta la modificació de tarifes del servei d’aigua potable proposada per Aqualia

Segons la concessionària, la pujada del rebut de l'aigua en un 10% seria per sufragar les pèrdues que es comptabilitzen en més de 65.000 euros anuals

Aquest dijous 12 de desembre, a les 8.30h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació de la no acceptació de la modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable proposada per l’empresa concessionària FCC-Aqualia S.A.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC (1).

El passat 4 d’octubre l’empresa concessionària que gestiona el Servei d’aigües de la Bisbal del Penedès va fer arribar a l’Ajuntament, via registre d’entrada, la proposta de la següent modificació de les tarifes aplicades al servei: augmentar la tarifa del 1r tram de consum (de 0 a 20m3) i dues de les tres quotes fixes (la quota de servei i la de conservació d’infraestructures) que es van rebaixar en un 30% l’any 2017. L’increment global proposat és un 10% superior a l’actual, segons informa la concessionària, per cobrir unes pèrdues que estimen en 65.141€ anuals.

El 18 d’octubre, una vegada estudiada la documentació aportada per l’empresa concessionària, l’Ajuntament va detectar mancances i va requerir a l’empresa que aportés, en el termini d’un mes, diversos documents: la justificació de la dedicació del personal, la justificació de les despeses de tractament i anàlisi de l’aigua, informació detallada de l’immobilitzat i justificació de l’informe de les actuacions realitzades a la xarxa d’abastament i sanejament durant els anys 2018 i 2019. El 25 de novembre Aqualia va aportar la documentació sol·licitada i, posteriorment, la secretària-interventora va emetre un informe desfavorable que és en el que es basa la proposta del Ple. Les principals conclusions de l’informe són les discrepàncies en l’aplicació de despeses al servei, la imputació al servei del fons social per a la pobresa energètica (que al conveni consta que és a fons perdut) i la diferenciació en el càlcul de les amortitzacions.

L’equip de govern ha defensat que “no acceptem aquest augment de tarifes per les discrepàncies en els càlculs de l’estudi que acompanya aquesta modificació i tampoc l’acceptem perquè amb les millores a la xarxa que hem fet i farem, es redueixen les despeses de reparacions”.

Durant el Ple, l’alcaldessa Agnès Ferré ha recordat que el 27 de febrer de 2019 l’empresa concessionària FCC-Aqualia S.A. ja va presentar una sol·licitud per a la modificació de les tarifes. L’empresa proposava un increment d’un 8% de mitjana per cobrir l’increment d’algunes partides de despeses per unes pèrdues que, segons la documentació aportada, calculaven que ascendien a 48.000€ anuals. En poc més de mig any, l’empresa ha tornat a presentar una proposta per incrementar les tarifes.

EL 2017 L’AJUNTAMENT VA REBAIXAR LES QUOTES FIXES DEL REBUT D’AIGUA

El 2017 es van aconseguir rebaixar les quotes fixes del rebut d’aigua (quota de servei, quota de conservació d’infraestructures i quota de conservació de comptadors) i es van crear dues tarifes: la social i la de fuites. A més, des del 2017 s’han fet inversions en la xarxa d’aigua al Papagai i Can Gordei, que fan que hi hagi menys fuites d’aigua i, per tant, menys reparacions: s’han dut a terme inversions amb la instal·lació de comptadors a les entrades i sortides de dipòsits i pous; i s’ha canviat el bombeig amb gasoil pel bombeig elèctric del pou de la Masieta, la qual cosa també hauria de fer disminuir les despeses. L’equip de govern defensa que “aquestes inversions disminueixen les reparacions a la xarxa i tenim previstes diverses inversions més per al 2020 i els següents anys de mandat. Per això creiem que l’empresa concessionària hauria de tenir menys despesa que anys enrere”.