L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès complementarà les retribucions a percebre pel personal funcionari i laboral de l’Ajuntament en cas de baixa

Contempla aplicar fins a un 100% de les retribucions bàsiques i complementàries

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrat aquest dilluns 24 de desembre de 2018 ha aprovat, per unanimitat, els percentatges que s’aplicaran per complementar les retribucions a percebre, per part del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, en supòsits d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes i professionals. Es tracta d’una proposta que entrarà en vigor de forma retroactiva, des del 5 de juliol de 2018, que és la data de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, i que contempla aplicar fins a un 100% de les retribucions bàsiques i complementàries.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat els percentatges per complementar les retribucions a percebre pel personal funcionari i laboral de l’Ajuntament en supòsit d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes i professionals, des del primer dia de baixa mèdica. El 2012 es van modificar les percepcions de les prestacions econòmiques dels funcionaris i el personal laboral dels ens locals quan es troben en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral, aplicant el 100% en els tres primers mesos i, a partir del quart mes, el 75%, segons la Llei de la Seguretat Social. El Ple del 18 de març de 2014 va aprovar complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral pel seu servei però no es van especificar els percentatges. És per això que l’actual equip de govern ha portat al Ple la proposta d’especificar els esmentats tants per cent, ja que la disposició addicional 54 de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, possibilita determinar les complementacions de les retribucions a càrrec de cada administració, a percebre pel personal al servei de cada administració pública en els supòsits d’incapacitat temporal, fins al màxim del 100% de les retribucions bàsiques i complementàries.