El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no aprova el pressupost per al 2019

Els regidors d'ERC i la regidora no adscrita han votat en contra i per tant, han tombat la proposta de l'equip de govern format pel PDeCAT

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no ha aprovat el pressupost municipal de l’any 2019, proposat l’equip de govern (PDeCAT) amb els vots a favor del PDeCAT (5) i en contra d’ERC (5) i la regidora no adscrita (1).

Com que el pressupost proposat per a l’any 2019 no s’ha aprovat, el pressupost de 2018 es prorrogarà automàticament, ja que la Llei 7/1985 de 2 d’abril (la llei 847/1985) Reguladora de les Bases de Règim local estableix, a l’article 112.5, que: “si el pressupost no fos aprovat abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, quedarà automàticament prorrogada la vigència de l’anterior” i, per aquest motiu, l’Ajuntament podrà fer despesa corrent però no inversió.

Durant el ple s’ha donat compte de l’informe del Departament d’Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, l’objectiu de deute públic i la regla de la despesa, corresponent al pressupost aprovat. El regidor d’Hisenda, Pere Saumoy, ha explicat que el superàvit o dèficit no financer (que s’obté de la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes) és de 363.471,12€. A més, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té una capacitat de finançament de 886.169,78€, és a dir, que l’Ajuntament compleix el requisit d’estabilitat pressupostària per un import de 886.169,78€. Quant a la Regla de la Despesa, l’Ajuntament compleix amb un marge de 1.064.742,57€, que és l’import corresponent a la despesa finançada amb fons finalistes provinents d’administracions públiques. D’altra banda, el nivell de deute de l’Ajuntament és d’un 24,49% (un 15,98% menys que el 2018) i, per tant, l’ens municipal estaria molt per sota del 110% d’ingressos corrents, que és el límit previst segons l’article 53 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual cosa, es compleix l’objectiu de deute públic.

El nivell d’endeutament al 2015 era del 113% amb un pressupost de 3.720.150€ mentre que, el del 2018 amb un pressupost de 4.854.927,02€ ha baixat el nivell de deute al 40,47%.