Obertes les inscripcions per a la nova borsa d’habitatge social de Calafell

L’Ajuntament de Calafell ha obert les inscripcions per a la nova borsa d’habitatge social municipal. Aquesta borsa permetrà accedir als pisos que el municipi vagi adquirint, per tirar endavant polítiques públiques d’habitatge social i facilitar el dret a un sostre a les persones i famílies més desafavorides.

Les inscripcions s’han de fer preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica municipal. El tràmit està disponible a l’apartat de destacats de la portada d’aquest espai. També hi ha l’opció de fer la sol·licitud i presentar la documentació de forma presencial: en aquest cas caldrà sol·licitar cita prèvia per poder anar a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

Una dada molt important: per poder-se inscriure a aquesta borsa és imprescindible que les persones sol·licitants estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de la Generalitat. No es podrà tramitar cap sol·licitud que no compleixi aquest punt.

Els requisits bàsics per sol·licitar formar part d’aquesta borsa són els següents:

  • Ser major d’edat i tenir la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea. Si s’és nacional d’un país extracomunitari, cal disposar de permís de residència.
  • Tenir la residència al municipi de Calafell i acreditar un empadronament amb una antiguitat mínima de tres anys consecutius. En casos d’unitats de convivència, aquest requisit només s’exigirà al sol·licitant que representi la unitat.
  • Tenir plena capacitat legal per subscriure un contracte d’arrendament, en cas de resultat adjudicatari d’un habitatge.
  • No es pot ser titular o usuari d’un altre habitatge.
  • No es pot haver rebutjat cap habitatge de lloguer social, públic o privat, en els darrers 12 mesos.

La resta de requisits i condicions poden consultar-se llegint el reglament aprovat recentment per l’Ajuntament i publicat a la web municipal. Aquesta normativa regula l’adjudicació de qualsevol habitatge de titularitat pública destinat a polítiques socials, en règim de lloguer social i temporal.https://seu.calafell.cat/