La Diputació de Lleida comunica la situació de la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror

Es pretén prioritzar una solució que minimitzi l’impacte ambiental i visual de l’entorn, sempre sota condicions de la màxima seguretat front a possibles repeticions de l’episodi

La Diputació de Lleida ha emès una nota informativa sobre la situació actual dels treballs que es porten  a terme a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror, per l’esllavissada del passat dia 16 d’abril.

Informa que la situació en relació amb els treballs al tram de carretera LV-9124, de la C-13 a Moror  és la següent:

a) Treballs previs de sanejament en capçalera del cingle:

el personal tècnic especialitzat, tant de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com de la càtedra d’enginyeria del terreny de la UPC de Barcelona han acreditat que subsisteixen zones de l’actual cingle, fonamentalment en els dos extrems laterals i en una zona central, on és necessari procedir a una neteja i sanejament de blocs inestables amb anterioritat als treballs propis de retirada general del volum situat a cota inferior.

Aquests treballs previs de sanejament i estabilització posterior s’han de dur a terme necessàriament amb mitjans manuals d’especialistes que treballen en alçada amb línies de vida i cabrestants que s’hauran d’emprar igualment per a la col·locació de xarxa de filferro ancorada en capçalera i al mateix cingle per tal de contenir futurs despreniments amb un efecte “bossa”.

Per a la realització d’aquests treballs previs, així com per la voladura elèctrica dels massissos rocosos de gran diàmetre situats en el cos de l’esllavissada, es fa necessari l’actuació immediata d’una empresa especialitzada. Aquesta empresa ha començat dimarts dia 24 els treballs, consistents en una desbrossada general del sotabosc existent i la col·locació de les línies de vida d’on penjaran els equips humans posteriors.

Està prevista una durada de les feines de sanejament i contenció mitjançant xarxa de filferro bulonada fins a finals del proper mes de maig. L’empresa designada ha estat Infraestructures de Muntanya, SL.

b) Treballs d’habilitació del pas provisional

Els treballs d’habilitació del pas provisional d’uns 6 km de llargària entre el nucli de Moror i Cellers (C-13) continuen a bon ritme, amb l’estesa de material granular d’aportació  compactat sobre l’esplanada del camí, desbrossada dels marges i construcció d’obres de drenatge.

Les obres previstes finalitzaran a finals d’aquesta mateixa setmana, si bé el trànsit de vehicles lleugers ja circula amb comoditat des dilluns, dia 23 d’abril. L’empresa encarregada d’aquestes obres és Miquel Rius, SA, de la Pobla de Segur.

c) Treballs de reconstrucció de la carretera

Mentre no finalitzin els treballs de sanejament en capçalera del cingle és evident que no es pot procedir a la reconstrucció del tram de la carretera local afectat per l’esllavissada en una longitud d’uns 200 ml.

Tanmateix, s’està avançant en la solució tècnica que previsiblement s’adoptarà, i que partirà dels següents paràmetres de disseny:

  • Priorització d’una solució que minimitzi l’impacte ambiental i visual de l’entorn, sempre sota condicions de la màxima seguretat front a possibles repeticions de l’episodi.
  • Reubicació del material arrossegat sense transports excessius a abocador.
  • Repoblació amb terres vegetals i plantacions amb espècies autòctones de tota al vessant afectada, per aconseguir la més rapida integració de les obres.