Montse Mínguez, alcaldessa accidental del 18 al 21 de maig

L’alcalde delega les funcions d’alcaldia aquests dies amb motiu de la seva absència per una intervenció quirúrgica

La 1a tinent d’alcalde Montse Mínguez exercirà d’alcaldessa accidental del 18 al 21 de maig. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha signat un decret on li delega les funcions d’alcaldia per absència del paer en cap amb motiu d’una intervenció quirúrgica. La delegació es produeix als efectes previstos en l’article 47.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre.