S’obre la convocatòria d’ajuts a Ribes per al foment del lloguer assequible

El proper mes de maig s'obrirà la convocatòria d'ajuts municipals i es donaran un total de 50.000 euros a aquest tipus de subvencions.

Al mes de maig es posarà en marxa la convocatòria de subvencions municipals per al pagament del lloguer d’habitatges a Sant Pere de Ribes. Aquests ajuts tenen dues línies d’actuació, ja que per una banda van destinades a la quota d’entrada o fiança, i per l’altra, al pagament del lloguer de mensualitats, i en tots els casos per a contractes signats a partir de l’1 de gener de 2018. Les subvencions s’atorgaran per a l’any de la convocatòria.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que aquests ajuts que es van començar a donar l’any passat formen part de la línia d’actuació del govern “per facilitar l’accés a l’habitatge a aquelles persones que més ho necessiten a través de polítiques públiques i accions concretes”. No obstant les persones beneficiàries de les subvencions han de complir els requisits i les condicions recollides a les bases, i formular les declaracions responsables corresponents. S’ha de ser major d’edat o trobar-se legalment emancipat i que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència no superin, en funció dels membres que la componen, les quanties establertes: de 19.000 euros (si es tracta d’una única persona), 24.000 euros (2 membres), 25.000 euros (3 membres) i 26.000 euros (4 membres o més). També es demana que el lloguer de l’habitatge no sigui superior a 600 euros mensuals o que les persones titulars del contracte tinguin el lloguer a Sant Pere de Ribes, entre altres.

En el cas dels ajuts a l’entrada, es podrà demanar l’import equivalent a dues mensualitats de lloguer a pagar, per tal de facilitar la signatura del nou contracte de lloguer, amb un màxim de 1.200 euros. Si en el moment de la sol·licitud no s’ha formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran fins al 7 de desembre, com a màxim, per presentar el contracte signat i els justificants dels pagaments realitzats. Pel que fa a les subvencions per al pagament del lloguer de mensualitats, es determina una aportació mensual per un import equivalent al 25% del lloguer i no superior als 150 euros/mes.

Les bases i els models normalitzats per a sol·licitar els ajuts estan a disposició de les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana situades a la plaça de la Vinya d’en Petaca, núm. 1, de les Roquetes i a la plaça de la Vila, núm. 1, de Ribes. També es poden consultar al web de l’Ajuntament (www.santperederibes.cat/municipi/habitatge). Les sol·licituds s’han de presentar a l’OAC del municipi i el termini acabarà a finals de juny.