Sitges amplia els ajuts socials a pensionistes i famílies nombroses

Els ajuts socials que atorga l’Ajuntament de Sitges s’han ampliat a més col•lectius amb la finalitat d’atendre les peticions del màxim nombre de persones per cobrir la demanda existent

L’Ajuntament de Sitges ofereix enguany línies d’ajuts econòmics destinats a més col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat per millorar la seva qualitat de vida. La regidoria de Benestar i Família destina una partida pressupostària de 195.000 euros en la convocatòria d’aquest 2018 per poder afegir, per primera vegada, les persones que cobren una pensió mínima igual o inferior a l’IRSC (7.967,73€ /anuals) i també les famílies nombroses, a més de continuar amb les prestacions a famílies monoparentals, a persones amb discapacitat igual o superior al 49% i a persones perceptores de pensions no contributives (PNC). La sol·licitud i la documentació requerida per demanar els ajuts es pot presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) del terme municipal de Sitges.

Ajudes per a pensió no contributiva de jubilació (PNC) i Pensions mínimes

En el cas de les ajudes per a pensió no contributiva de jubilació (PNC) i pensions mínimes per a 2018, l’Ajuntament ha destinat 50.000 euros en el pressupost municipal de 2018 per poder ampliar l’import a rebre per a aquests col·lectius de fins a 850 euros. Aquesta ajuda és puntual i anual per persona i s’ofereix perquè es té en compte

la precarietat econòmica d’aquestes pensions. Per tenir accés a aquesta ajuda cal estar empadronat a Sitges, tenir més de 65 anys i acreditar ser perceptor de la PNC de Jubilació o ingressos iguals o inferiors a l’IRSC (7.967,73€ /anuals). Les sol·licituds es podran presentar del 3 al 29 de setembre.

Ajuts per a famílies monoparentals i nombroses

Per primera vegada, les famílies nombroses també podran sol·licitar el mateix ajut que les famílies monoparentals. L’Ajuntament dedica una partida específica de 50.000 euros per donar suport a aquests col·lectius.  L’ajuda és puntual i per un import màxim de 300 euros (segons el barem econòmic, és a dir, segon la renda).  Per poder sol·licitar aquest ajut cal estar empadronat a Sitges i tenir el carnet de família monoparental o el de família nombrosa. El termini de presentació de sol·licituds i la documentació requerida serà del 3 al 21 de setembre.

Ajuts municipals per a persones amb discapacitat amb una disminució igual o superior al 49%

 L’Ajuntament atorga un ajut de fins a 500 euros anuals a aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% i de fins a 300 euros anuals a aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat entre el 49% i el 64%. En total, la regidoria de Benestar i Família ha previst una partida de 55.000 euros per fer front a aquests ajuts. Els requeriments per demanar aquest ajut són: estar empadronat a Sitges i que  la persona beneficiària disposi d’un certificat que acrediti un grau de disminució igual o superior al 49% emès per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). A més, també cal que les persones siguin menors de 65 anys. El termini de la sol·licitud va del 3 al 21 de setembre

Ajuts per a l’adquisició de text i material escolar

Amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de llibres de text i material escolar, l’Ajuntament ofereix prestacions econòmiques als alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics que cursin P3, P4, P5, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles de Formació Professional el curs escolar 2018-2019. Per poder demanar aquesta prestació econòmica també cal estar empadronat a Sitges. En total, la partida d’aquest ajut és de 40.000 euros. L’ajuda social és puntual i anual i té un import en funció del curs de l’estudiant- En l’etapa infantil de P3 a P5 l’ajut és fins a 130 euros, mentre que a Primària és de fins a 180 euros i per a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, fins a 300 euros. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 21 de setembre.