Llum verda a l’ampliació del pont sobre la riera de Ribes

Així, es facilitarà la mobilitat i connectivitat per a vianants i ciclistes des del nucli de Ribes amb el de Puigmoltó i l’Hospital Sant Camil

L’equip de govern ha aprovat i signat recentment el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el consistori que permetrà realitzar les obres d’ampliació del pont sobre la riera que creua el passeig de Circumval·lació en direcció a l’Hospital de Sant Camil, al sector de Can Coll. Es tracta, tècnicament, del punt quilomètric 0+550 de la carretera BV-2113. D’aquesta manera, s’aconseguirà que el vial per a vianants i ciclistes paral·lel a la via que uneix els nuclis de Ribes i les Roquetes estigui enllaçat del tot, ja que a hores d’ara hi manca precisament el creuament de la riera i el petit tram fins al passeig de Circumval·lació. Amb el projecte constructiu previst, s’afavorirà, així doncs, la mobilitat, connectivitat i seguretat dels que es desplacen a peu i en bicicleta al llarg de la BV-2113.

Concretament, l’actuació se situa al cantó d’aigües amunt (dreta de la carretera BV-2113) ampliant el pont i redistribuint l’ordenació de l’espai públic de la riba esquerra. Es manté la distribució de l’espai públic de la riba dreta, entre l’Hospital de Sant Camil i el pont, on la secció tipus té 2,9 metres per als vianants i 2,5 m per als ciclistes, separats entre si per una franja central d’1,4 m que separa els fluxos i on hi ha disposats l’enllumenat públic i l’enjardinament. El projecte constructiu contempla que a la zona del pont, la nova secció se simplifica, limitant-se a una amplada de 5 m per a vianants i ciclistes més dues bandes laterals. Considerant l’amplada per barana i la barrera que separa el trànsit rodat, l’amplada total és de 5,43 m. A la riba dreta, la presència de la parada de bus fa que l’ordre en què provenen els vials des de l’Hospital de Sant Camil, de dreta a esquerra (calçada, carril bici, vianants i terraplè) ara hagi de ser calçada, vianants, carril bici i espai natural, fet que implica que els trànsits de vianants i ciclites s’han de creuar. El projecte proposa que el creuament entre carril bici i la vorera de vianants es faci en l’espai situat entre el pont i la parada d’autobús, amb la qual cosa l’usuari entén el fet del canvi de costat i es minimitzen les distàncies dels recorreguts. El nou tram de carril bici es manté igual que en la resta de recorregut en 2,5 m, separat 0,5 m de la vorera actual, i va des del pont fins al límit de l’actuació situat a la vorera sud del passeig de Circumval·lació. I és a la franja entre el nou carril bici i la vorera actual que se situa l’enllumenat.

El projecte constructiu d’ampliació, també recull que caldrà anar amb cura a l’hora de fer l’enderroc de l’actual voladís “per a no malmetre la canonada de gas penjada al parament del pont”. Així, es desmuntarà el voladís tallant la llosa amb serra de disc o fil de diamant amb un tall longitudinal i tants talls transversals com facin falta perquè la peça obtinguda es pugui subjectar amb garanties segons la maquinària auxiliar de què es disposi. També s’especifica que l’ampliació de la plataforma funcional se suporta totalment pel pont actual aprofitant-ne l’estructura, tot i que s’ha d’enderrocar un dels voladissos de formigó. “No és estrictament necessari però amb l’enderroc total del voladís la solució és més neta i rep millor el nou ampit metàl·lic”, es precisa en el document tècnic.

D’altra banda segons el document acordat entre ambdues administracions, que té una vigència de quatre anys, la Diputació de Barcelona n’és la responsable a l’hora de construir i contractar les obres que es preveuen executar en el projecte constructiu, així com de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut. Tot plegat es durà a terme des de la supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en infraestructures de l’ens provincial.

Pel que fa a l’obligació de cessió dels terrenys de titularitat pública en sòl urbà que s’esmenta en el conveni aquests terrenys actualment ja són de propietat municipal, i així es fa constar en el projecte. Un cop executades les obres es fixa l’obligació per part de l’Ajuntament de la conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin fora de l’àmbit de la calçada de la carretera BV-2113.

Les obres tenen un cost previst de 456.169,13 euros, dels quals la Diputació n’assumeix 319.318,39 i l’Ajuntament se’n fa càrrec de 136.850,74, cosa que representa el 30% de l’import total. En el conveni rubricat també s’aprova l’aportació econòmica municipal que es farà efectiva un cop hagin finalitzat les obres i se n’hagi emès per part de la Diputació la corresponent liquidació.