L’Ajuntament de VNG vol impulsar un corredor natural que enllaci la Masia d’en Cabanyes i el Torrent de les Oliveres

La modificació puntual del PGOU a la finca El Padruell, aprovada dilluns pel Ple, és el primer pas per fer possible aquest corredor natural a través d'una segona modificació del pla general a finals d'any

El vist-i-plau del Consistori vilanoví per aprovar provisionalment dilluns la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, que té per objectiu substituir la clau 20 (zona d’afecció i servituds) amb motiu de la desaparició del Torrent de les Oliveres, per la clau 18, sòl no urbanitzable de valor agrícola, a la finca ‘El Padruell’, ha estat el primer pas per tal d’impulsar la creació del futur corredor natural que ha d’enllaçar la Masia en Cabanyes i el Torrent de les Oliveres.

Així mateix, la modificació permetrà dur a terme amb posterioritat una segona modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per resoldre d’una manera global l’ordenació territorial de diverses problemàtiques existents en aquesta zona cercant el màxim benefici públic. Cal tenir en compte que en aquest sector hi ha l’antic abocador municipal, pendent de renaturalització, diverses infraestructures territorials que travessen aquest espai (autopista C-32; línies elèctriques d’alta tensió) que han variat físicament tot l’entorn i determinades activitats no regularitzades d’acord amb la normativa urbanística actual (concretament alguns magatzems a l’aire lliure i una hípica).

El regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet ha explicat que la voluntat del Govern municipal és fer possible la restitució de la legalitat física alterada d’una part de l’empresa vitivinícola instal·lada a ‘El Padruell’, mitjançant la incoació dels expedients de disciplina urbanística ja iniciats i alhora tramitar la redacció d’una segona modificació puntual del PGOU, en el sentit anteriorment apuntat. En aquest sentit Gerard Llobet ha matisat que “fa falta un instrument urbanístic que reguli tot aquest àmbit, però de fet ja hi ha un 80% de l’empresa vitivinícola que ja compta amb tots els permisos i informes favorables”. El regidor Llobet ha explicat que en el rerefons d’aquesta modificació hi ha “l’interès públic per resoldre diferents conflictes urbanístics en aquella zona” però també l’oportunitat “fruit d’una segona modificació que inclouria tot el torrent i les finques limítrofes, de crear un parc verd de sud a nord al voltant del torrent de les Oliveres que inclogui l’antic abocador municipal que encara no és de titularitat pública”. Així mateix, el regidor d’Urbanisme ha explicat que amb aquesta actuació “es crearà un nou accés públic, eliminant l’existent i es dotarà l’espai natural adjacent d’una major protecció” urbanística i paisatgística, establint una clau urbanística adequada per a l’activitat vitivinícola.