ERC Canyelles, contrària als Pressupostos Municipals 2019

Després de 2 mesos i una setmana des de l’aprovació inicial, se’ns van presentar el proppassat 30 d’abril els pressupostos 2019 per ser aprovats definitivament, aquest retard és conseqüència de l’oblit de l’ajuntament a l’hora de publicar-lo al BOPB

ERC Canyelles

ERC-AM va votar NO, a l’aprovació definitiva dels pressupostos 2019 presentats per l’equip de govern, al considerar que es tracta només de donar tràmit a un acte administratiu d’obligat compliment, i on la previsió d’endeutament s’incrementa fins als 3.400.000 euros, quasi un 67% sobre els ingressos corrents, sense comptar el deute amb els proveïdors.

Mentre la gran majoria d’ajuntaments estan reduint de manera considerable el seu deute, l’ajuntament de Canyelles presenta el volum de deute més elevat dels darrers 10 anys. L’informe d’Intervenció avisa que l’execució d’aquets pressupostos del 2019, pot comportar el trencament de la regla de la despesa, amb la conseqüència d’haver d’aprovar un informe econòmic financer.

El grup d’ERC-AM, ha presentat 8 al·legacions als pressupostos 2019, de les quals 3 han estat acceptades, tot i que persisteix un desquadrament de xifres en una de les 5 al·legacions restants.

Hem demanat resoldre la situació del personal que ha esdevingut fixe al exhaurir-se el termini de temporalitat sense la convocatòria de plaça. Hem demanat l’amortització de la plaça de vicesecretaria, no obligatòria en municipis de menys de 5000 habitants o la regularització del sou del secretari que per voluntat de l’equip de govern va incrementar-li el salari, passant d’un secretari de 2ª al sou d’un secretari de 1ª entre altres coses.

En l’al•legació sisena, el senyor secretari, manifesta haver deixat constància en diferents informes les irregularitats en matèria de contractació de personal, reconeixent haver informat a nivell dels òrgans competents locals (alcaldía-presidencia, i plenari municipal). Tanmateix recorda el senyor secretari, que l’anterior funcionari va comunicar aquestes irregularitats a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), i que en opinió seva aquestes estarien caducades.

El grup d’ERC s’ha posat en contacte amb l’OAC, i hem pogut saber que tot i el termini de sis mesos establerts per fer les funcions d’investigació i inspecció, pot ser ampliat per altres causes alienes. En el cas de les actuacions de referència, no hi ha encara una resolució motivada.