S’obre la preinscripció a les escoles bressol municipals de Calafell

Tota la informació sobre dates, places ofertes i documentació necessària

Imatge de la Llar d'Infants El Rasclet. AJUNTAMENT DE CALAFELL

Dilluns 1 de juny s’obre la preinscripció a les escoles bressol municipals de Calafell. Fins al dia 5 podran presentar-se les sol·licituds. És una presincripció atípica, perquè no s’ha pogut fer abans per la pandèmia i el confinament, i que es fa per a un curs, el 2020-2021, que tampoc serà com els precedents.

L’Ajuntament, titular d’aquests centres, ha decidit que les escoles bressol funcionin el curs vinent al 50% de la seva capacitat, per tal de minimitzar riscs. Aquesta circumstància podrà variar en funció de l’evolució de la situació i de les instruccions de les autoritats sanitàries i educatives.

Les famílies amb infants ja escolaritzats tenen garantida la plaça, si la volen renovar. L’oferta de places serà la següent:

–De moment no hi haurà oferta per a lactants de 0 a 1 any, a cap centre.

–Llar d’infants El Petit Príncep: 25 places.

–Llar d’infants Els Terrossets: 5 places.

–Llar d’infants El Petit Trenet: 5 places.

–Llar d’infants El Rasclet: 5 places.

Calendari de la presinscripció 2020-2021

Presentació de sol·licituds: de l’1 al 5 de juny
Llistes provisionals amb el barem: 10 de juny
Reclamacions: 15 de juny
Resolució de les reclamacions: 17 de juny
Sorteig en cas de desempats: 22 de juny
Llista definitiva d’admissió: 25 de juny
Període de matriculació: del 29 de juny al 3 de juliol (pot variar)

Documentació

DNI pare/pare o tutor/a legal de l’infant
Llibre de família
Targeta sanitària (TIS)
Carnet de vacunacions al dia
Volant d’empadronament si l’adreça del domicili que apareix a la preinscripció no coincideix amb la del DNI del sol·licitant
Certificat d’empresa conforme té una situació laboral activa. El certificat haurà de contenir i especificar, a més a més, quina és la jornada laboral

A efectes de barem:
Carnet de família nombrosa o monoparental
Document o certificat conforme un membre de la unitat familiar pateix una discapacitat física, psíquica o sensorial, superior al 33%
Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida laboral).

Documents prioritaris

Pare i mare en situació laboral activa i sense possibilitat de conciliació
Alumne amb necessitats educatives especials del tipus A o B, amb informe de l’EAP o dels Serveis Socials que especifiqui les necessitats d’escolarització de l’infant atenent consideracions de socialització i estimulació

Procediment

Si es vol fer la sol·licitud de manera telemàtica s’haurà d’accedir a la seu electrònica: seu.calafell.cat, pestanya de tràmits i gestions, apartat de família, educació i serveis socials i seleccionar el tràmit de sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol. S’ha de disposar de certificat digital o idcat mòbil.

Si es vol fer la sol·licitud de manera presencial a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà, per exemple per no disposar de signatura digital, s’haurà de sol·licitar cita prèvia: citaprevia.calafell.cat