La Bisbal del Penedès aprova el pressupost del 2018 amb un import de 4.854.927,02€

El pressupost contempla diverses inversions i aposta per mantenir les subvencions existents i crear-ne de noves

El pressupost general per a l’exercici de 2018 s’ha aprovat amb els vots a favor del PDeCAT (5) i PSC (1) i l’abstenció d’ERC (4). Es tracta d’un pressupost de 4.854.927,02€ (el del 2017 va ser de 4.457.874,85€), que suposa un increment de 397.052,17€ (un 9% més) respecte al de l’any 2017.

El pressupost del 2018 contempla diverses inversions, les més destacables de les quals són la rehabilitació del Poliesportiu Municipal (463.615,01€), la construcció del Local Social de La Miralba (239.375,15€), la rehabilitació de les antigues ‘cases dels mestres’ per a convertir-les en dos habitatges socials (54.000€), l’arranjament del camí d’accés a Santa Cristina (34.306,37€) o el pressupost participatiu (60.000€) una aposta nova que ha fet l’equip de govern perquè els veïns empadronats a La Bisbal puguin decidir quines són les inversions que volen fer.

L’alcaldessa de La Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “l’Ajuntament aposta per mantenir les subvencions existents però també en vol crear de noves, dedicant un total de 148.500€ a aquest apartat”. Així, es mantindran les subvencions a entitats culturals i esportives, les subvencions escolars i els ajuts socials i se seguirà apostant per la creació de llocs de feina i per donar suport als nous autònoms. D’altra banda, l’Ajuntament posarà en marxa un nou servei de recollida de ‘trastos’ vells a domicili i crearà habitatges socials al municipi.

Durant el ple s’ha donat compte de l’informe del Departament d’Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa, corresponent al pressupost aprovat. El regidor d’Hisenda, Pere Saumoy, ha explicat que el superàvit o dèficit no financer (que s’obté de la diferència entre els drets reconeguts  i les obligacions reconegudes) és de 363.471,12€. A més, l’Ajuntament de la Bisbal té una capacitat de finançament de 491.711,39€, és a dir, que l’Ajuntament compleix el requisit d’estabilitat pressupostària per un import de 491.711,39€. Quant a la Regla de la Despesa, l’Ajuntament compleix amb un marge de 742.684,36€, que és l’import corresponent a la despesa finançada amb fons finalistes provinents d’administracions públiques. D’altra banda, el nivell de deute de l’Ajuntament és d’un 40,47% i, per tant, l’ens municipal estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, que és el límit previst segons l’article 53 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual cosa, es compleix l’objectiu de deute públic.