L’Ajuntament de Banyoles compra habitatges per destinar-los a lloguer social

El consistori disposa d’una borsa de més d’una trentena d’habitatges

L’Ajuntament de Banyoles ha comprat tres nous habitatges per destinar-los a lloguer social. En  total, la borsa d’habitatge de lloguer municipal compta amb una trentena d’habitatges que es  destinen a polítiques socials.  

L’Ajuntament ha comprat els tres nous habitatges al municipi exercint el dret de tanteig i  retracte, d’acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures  extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució  hipotecària. Els habitatges es destinaran ara a polítiques socials.  

Amb aquests habitatges, la borsa d’habitatge de lloguer municipal és de 30 habitatges, dels  quals 11 són habitatges de protecció oficial; 12, habitatges es gestionen des de la borsa de  mediació per al lloguer social i 7 són habitatges de titularitat municipal, que l’Ajuntament ha  adquirit exercint el dret de tanteig i retracte.  

En total, el consistori ha invertit 99.709,45€ euros en la compra d’habitatges per a polítiques  socials i ha rebut una subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona per a l’adquisició  dels habitatges, a més d’una altra subvenció de 13.000 euros per a arranjar un d’aquests  habitatges.  

L’Alcalde Miquel Noguer ha destacat que “l’Ajuntament té la voluntat de seguir comprant i  arreglant habitatges per destinar-los a polítiques socials”.  

Paral·lelament a la compra d’habitatges, l’Oficina Municipal d’Habitatge ofereix també serveis  de mediació amb les entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir un lloguer social  al seu habitatge habitual i permanent.