Barcelona adquireix en un any patrimoni per valor de 108,5M€

L’Ajuntament fa balanç del programa de compres patrimonials dut a terme durant el 2021.

Les compres responen a les prioritats municipals que responen al triple objectiu d’ampliació del parc d’habitatge públic, l’activació econòmica de locals i l’adquisició d’actius singulars
» Una de les premisses del programa que s’ha assolit amb èxit ha estat evitar la concentració de les adquisicions en una zona o territori concret de la ciutat.

En total s’han adquirit 55 locals comercials, 13 finques, algunes d’elles tan
singulars com El Molino o la Seu Editorial Gustavo Gili, i 13 edificis sencers amb
un total de 369 habitatges.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Patrimoni, ha fet balanç del programa de compres patrimonials durant el 2021, que revela que va ser un any excepcional on es van efectuar 78 operacions de compra venda per un import total 108.487.712,22 euros. D’aquesta manera s’ha assolit un rècord històric i s’han superat les expectatives de compra estimades a principis del 2021, que en el seu conjunt sumaven 104 milions d’euros, i on es van dotar les diferents actuacions que tenien per objecte l’adquisició de béns immobles com un instrument clau per assolir objectius prioritaris pel govern municipal.
En concret aquests paquets d’inversió obeïen a la voluntat de prioritzar tres polítiques
públiques concretes:
» L’increment del parc públic d’habitatge, a través de l’exercici del tanteig
» L’activació econòmica i la lluita contra els efectes negatius de la pandèmia, amb
l’adquisició de locals en planta baixa
» La recuperació, per a l’àmbit públic, d’actius immobiliaris d’especial interès i rellevància
cultural, històrica o social.
El balanç de compres efectuades abans del 31 de desembre de 2021 revela doncs que
l’objectiu fixat ha estat assolit amb èxit en superar els diferents compromisos recollits en el
pressupost 2021.
Així mateix aquest intens programa de compres ha permès dissenyar els criteris de selecció
dels actius a adquirir i desplegar un model de treball col.laboratiu que ha fet possible implicar, compartir elecció i criteris i fer partícips del projecte a pràcticament la totalitat de l’estructura municipal (àrees, districtes, organismes i empreses municipals). I per últim, i gens menor, ha permès implementar sistemes de compra amb procediments de pública concurrència, aspecte aquest molt poc habitual en el mercat immobiliari i que ha suposat una innovació en el sector.

RESULTATS GLOBALS


Com s’ha dit anteriorment, una de les premisses del programa havia de ser també dissenyar uns paràmetres i criteris de compra, que evitessin la concentració de les adquisicions en una zona o territori concret de la ciutat. Dels resultat de les operacions realitzades, i que es mostren en el mapa adjunt, on es recullen el conjunt de les 78 adquisicions realitzades, amb el detall de les diferents tipologies i el seu repartiment territorial, es pot deduir clarament que aquest objectiu ha estat també assolit.