Nova convocatòria d’ajuts municipals al pagament del lloguer

A partir de la setmana vinent i durant 30 dies es poden presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica o bé amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge

L’Ajuntament de Granollers continua actuant per facilitar el dret a l’habitatge dels col·lectius de ciutadans que més ho necessiten amb les convocatòries per ajudar a pagar el lloguer, la mediació en els conflictes entre veïns i grans tenidors o la construcció directa d’habitatges de lloguer assequible i compra de pisos existents per donar sortida a situacions diverses de fragilitat social. També exercint la potestat sancionadora quan es detecten incompliments en les obligacions dels grans tenidors.

Properament també s’obrirà la convocatòria d’ajudes al foment de la rehabilitació per a la millora de la qualitat dels habitatges existents a la ciutat, afavorint les actuacions de millora de l’eficiència energètica per reduir els consums globals i actualitzar, amb les obres i els arranjaments necessaris, l’estat dels edificis en forma i condicions.

Sisena convocatòria d’ajuts al lloguer per a joves i gent gran

Per sisè any consecutiu, tal com preveu el Pla Local d’Habitatge Municipal 2018-2023, l’Ajuntament de Granollers ha obert una nova convocatòria d’ajuts al pagament de lloguer. Com en les edicions anteriors, seran prioritaris determinats col·lectius: joves menors de 35 anys, persones de 65 anys o més, i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat: dones víctimes de violència masclista, unitats de convivència amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i famílies monoparentals amb menors a càrrec. També es poden acollir a aquests ajuts els titulars d’un contracte d’arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal, per ampliar el nombre d’habitatges de lloguer assequible disponibles al conjunt de la ciutat, contribuint a la contenció de rendes.

Es subvencionarà el lloguer de tot l’any 2021, en el cas de contractes ja vigents abans de 2021, amb una quantia de 100 euros mensuals, amb un màxim de 12 mensualitats, és a dir, fins a 1.200 euros. En el cas dels contractes formalitzats durant el 2021, es subvencionarà la primera mensualitat sencera de lloguer, fins a un màxim de 600 euros; l’impost que s’ha de liquidar amb motiu de la signatura de contracte, fins a un import de 150 euros; i 100 euros mensuals, amb una percepció màxima de 1.100 euros.

Des del 2016 l’Ajuntament ha mobilitzat 908.866,52 euros en fons del pressupost per aquestes ajudes que han significat l’atenció i gestió de més de 821 sol·licituds totals. Dels col·lectius amb dificultats d’accés a l’habitatge durant aquests anys les ajudes totals concedides han beneficiat 579 persones, de les quals 446 corresponen a sol·licituds de persones joves i 61 a sol·licituds de persones de més de 65 anys. Més de 407 sol·licitants s’han beneficiat d’aquests ajuts al pagament del lloguer durant més de 12 mesos.

A partir de la setmana vinent i durant 30 dies, es podran presentar les sol·licituds d’ajuts al lloguer, preferiblement de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers, o bé es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge, situada al carrer del Rec, 50, trucant al 938601200.

A banda de la tramitació electrònica de les sol·licituds, implementada ja a la darrera convocatòria, aquest any 2021 l’Ajuntament preveu seguir millorant aquestes ajudes efectuant la gestió integral per agilitzar-ne totes les fases: petició, concessió i cobraments.