La qualitat de l’aire a Andorra se situa en els millors valors mai registrats

La qualitat de l’aire a Andorra va ser entre excel·lent i bona el 96% del temps durant el 2020. Això permet assolir els millors paràmetres mai registrats des del 2005, moment que es comença a controlar la qualitat de l’aire. Així ho han exposat la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, la cap unitat d’Aigües i Medi Atmosfèric, i Nerea Tekwani, en una roda de premsa on han fet extensiu el balanç de la qualitat de l’aire i acústica de l’any passat.

Ferrer ha explicat que aquests nivells mai assolits abans es deuen, per una banda, a l’any atípic provocat per la COVID-19 que han reduït, durant mesos concrets, la mobilitat i la conseqüent disminució de la contaminació lligada al trànsit rodat. Per altra banda, s’atribueixen aquests bons resultats a uns nivells, ja en anys anteriors, situats sempre en els llindars més positius. “Són nivells molt per sobre dels registrats en altres països”, ha destacat Ferrer.

Analitzant l’impacte que ha tingut els efectes generats per la pandèmia, es destaca la disminució dels contaminants associats a la mobilitat (NO2) de més d’un 60% comparant els mateixos paràmetres entre el 2020 i el 2019, amb una reducció percentual també similar del trànsit rodat si es comparen els mateixos anys.

Així, i entrant al detall dels resultats obtinguts de manera global el 2020, s’apunta que en cap moment de l’any s’han superat els límits permesos d’òxids de nitrogen, el contaminant més present al país fruit del trànsit de vehicles i les calefaccions. De fet, aquest paràmetre, també ha estat el més baix registrat des del 2005. En la mateixa tessitura es troben tota la resta de contaminants analitzats –partícules en suspensió, ozó troposfèric, diòxid de sofre monòxid de carboni, metalls i benzo pirè– que en cap cas s’han superat els valors límits establerts per la normativa vigent. “És important controlar tots aquests contaminants i és de celebrar que tinguem aquestes dades registrades i en cap cas s’hagin d’activar alertes d’avís per superar els llindars permesos”, ha explicat Tekwani.

En relació als fenòmens naturals i excepcionals que es van produir els dies 3 i 29 de febrer i 21 d’octubre amb l’arribada de pols provinent de l’Àfrica va suposar superar els valors límits de partícules PM10 en aquests dies en concret. Tot i això, la superació d’aquests valors tan sols en tres dies de tot l’any no suposa ultrapassar els límits permesos per la normativa vigent.

Qualitat acústica, el 84% és excel·lent o bona

La roda de premsa amb els mitjans també ha permès explicar el balanç de la qualitat acústica registrada durant el 2020. En aquest cas també es percep de manera clara l’efecte generat per la pandèmia de la COVID-19, amb un decrement substancial del soroll ambiental durant els períodes més estrictes de restriccions, en els mesos de març a maig.

Pel que fa a la valoració general durant l’any passat, el 84% de les estacions van registrar valors situats entre una qualitat excel·lent i bona, això suposa que només un 13% es van situar en valors acceptables i només dues estacions en qualitat dolenta. En aquests darrers casos concrets, tal com ha destacat Tekwani, es deuen principalment a elements puntuals esmenables, com obres de construcció.