Torredembarra presenta una campanya de difusió de la Unitat de Mediació Policial

  S'ha editat i difos un tríptic informatiu on s’explica, a grans trets, què és la mediació policial

  La Policia Local de Torredembarra ha iniciat una campanya de promoció de la Unitat de Mediació Policial mitjançant l’edició i difusió d’un tríptic informatiu on s’explica, a grans trets, què és la mediació policial, en quins casos es pot utilitzar la mediació, els seus avantatges i com i on es pot sol·licitar aquesta mediació. Cal recordar que aquesta unitat es va crear a finals de l’any 2016 i que prop del 80% dels expedients oberts s’han resolt amb acord entre les parts.

  Actualment la Unitat compta amb un caporal i dos agents, els quals a més de fer mediació, fan proximitat i reunions amb les escoles, instituts i associacions de veïns.

  La Unitat pot rebre una sol·licitud de mediació com a conseqüència d’un problema veïnal, o d’altra índole. Un cop estudiada la petició, es posen en contacte amb la persona sol·licitant per tal d’extreure més informació de la problemàtica existent i explicar-li en què consisteix la mediació. Seguidament i segons la problemàtica, la Unitat s’informa de la normativa existent i en cas de dubte es demana col·laboració al departament corresponent. Després es contacta amb l’altra part del conflicte o cas, mitjançant carta, on se l’informa que un/a veí/na ha sol·licitat la mediació, exposant el problema i explicant les característiques de la mediació, donant-li un termini de 7 dies per respondre si accepta la mediació.

  Si aquesta part accepta la mediació, es concerta una entrevista amb aquesta persona per tal de saber la seva versió i explicar-li més detalladament el procés d’una mediació. A més signa un document d’acceptació de participar en la mediació sol·licitada i del mediador/s que intervindran.

  A partir d’aquí, es busca una data per a la primera reunió conjunta. En aquesta reunió participen la part sol·licitant, la part que accepta participar i els mediadors, encara que tant una part com l’altre poden portar assessors, però sempre en igualtat de condicions. Es faran les reunions que calguin.

  Un cop hagin aportat solucions i acords es finalitzarà la reunió, fixant un altre dia per signar l’acord o acords a que hagin arribat. D’aquest acord se’n farà un seguiment per part dels agents mediadors per constatar que s’està complint, en cas contrari la part que es pugui sentir afectada pot iniciar la denúncia judicial pertinent.

  Si el cas de mediació pogués venir derivat d’un estament judicial (per delictes lleus o familiars) un cop arribat a un acord, aquest serà elevat a l’autoritat judicial.

  La petició de mediació pot arribar per tres vies diferents:

  o Formulari de sol·licitud presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament.

  o Petició derivada d’algun agent de policia, després d’haver intervingut en algun requeriment.

  o O per part de la mateixa unitat en revisar les novetats de servei i observar una novetat en la qual podria ser necessària una mediació. Aleshores es contacta amb la part que ha efectuat la queixa o el requeriment.