Reus i la Generalitat col·laboren en el programa de captació de pisos destinats a sol·licitants de la Mesa d’Emergència

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Oficina d'Habitatge de Reus. Imatge cedida per l'Ajuntament de Reus

La regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge ha iniciat una nova línia e col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per explorar les possibilitats del programa Reallotgem.cat, destinat a la captació d’habitatges per posar-los a disposició de persones sol·licitants de la Mesa d’Emergències. La regidora Teresa Pallarès ha signat el conveni de col·laboració, d’acord al qual, l’Ajuntament s’encarrega de la localització i captació dels pisos, mentre que la Generalitat es fa càrrec del lloguer, per un mínim de 5 anys.

Reallotgem.cat preveu l’arrendament d’habitatges de propietat privada per poder-hi allotjar, per la via de la cessió d’ús, persones en situació d’emergència econòmica i social que, havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, estiguin pendents de reallotjament.

Com a mesura transitòria, el programa contempla la possibilitat d’arrendar establiments hotelers en la modalitat d’hotels apartament, per dur a terme el reallotjament.

El programa es fixa tres objectius:

  • Destinar a lloguer social habitatges de propietat privada o apartaments.
  • Incrementar la dotació d’habitatge social per posar a disposició de les meses d’emergències
  • Facilitar el reallotjament de les persones en situació d’emergència econòmica i social procedents de la Mesa d’Emergències.

El lloguer

El contracte de lloguer tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).

L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.

En el moment de la signatura, l’agència catalana tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança. Transcorreguts els primers 18 mesos, l’agència podrà desistir lliurement del contracte sense haver d’indemnitzar el propietari de l’habitatge.

En el cas dels hotels apartament, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arrendarà les unitats d’allotjament per una durada màxima de 18 mesos.

 

Requisits dels habitatges

L’Ajuntament s’encarrega de la localització i captació dels possibles pisos. Per poder optar al programa, els habitatges han de complir els requisits següents:

  • Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent.
  • Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.
  • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2
  • Requisits de les unitats d’allotjament dels hotels apartament:
  • Tenir una superfície mínima útil de 24m2
  • Disposar de cuina amb l’equipament bàsic d’ús privatiu
  • Disposar de bany d’ús privatiu